Biuletyn Ekonomiczny Ambasady RP w Londynie

1.  Bank Anglii utrzymał w dn. 10 października br. wysokość stóp procentowych na poziomie 0,5% i podtrzymał program łagodzenia polityki monetarnej (tzw. quantitative easing) na poziomie 375 mld GBP.

 

2.         Inflacja w październiku br. wyniosła 2,2% według wskaźnika CPI (Consumer Price Index), co oznaczało poziom niższy o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zdaniem brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), nieznaczny spadek poziomu cen odnotowano w usługach transportowych, cenach olejów napędowych i paliw oraz szkolnictwie, w tym opłatach za czesne za studia. Cel inflacyjny Banku Anglii na ten rok wynosi 2%.

 

3.         ONS poinformował, że w III kw. br. poziom PKB wzrósł o 0,8% w stosunku do poprzedniego kwartału, co oznacza najlepsze wyniki dla brytyjskiej gospodarki od 2010 r. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku poziom PKB wzrósł o 1,5% (1,3% w ubiegłym kwartale), a zgodnie z danymi ONS tendencje wzrostowe odnotowano we wszystkich sektorach gospodarki. Największy wzrost odnotowano w budownictwie (o 2,5%), na kolejnym miejscu plasowały się usługi (0,7%) i przemysł (0,5%). Według analityków rynku brytyjska gospodarka zaczyna powracać na drogę stabilnego wzrostu, przy czym np. dobre wyniki w sektorze budownictwa tłumaczą oni inauguracją rządowego planu gwarancji dla nabywców nieruchomości „Help to buy". Z kolei ostrożny w ocenach dot. prognoz wzrostu gospodarczego Instytut Dyrektorów (IoD) zwrócił uwagę, że mimo umiarkowanej presji inflacyjnej realne dochody ludności maleją, co może mieć negatywny wpływ na poziom konsumpcji wewnętrznej w najbliższym czasie.

 

4.         Zgodnie z danymi HM Treasury, we wrześniu br. wartość pożyczek rządowych wyniosła 11,4 mld GBP i była niższa o 1 mld GBP w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Poziom długu publicznego nieuwzględniającego interwencji państwa stanowi 75,9% PKB. 

 

5.         Jak podał  ONS, w III kw. br. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 48 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału i wynosi 2,47 mln. Poziom bezrobocia spadł o 0,2% do 7,6%, czyli do poziomu nienotowanego od blisko 3 lat. W omawianym okresie liczba osób zatrudnionych ogółem wzrosła o 177 tys. w skali kwartału i wyniosła 29,95 mln osób, co oznacza liczbę najwyższą od momentu rozpoczęcia prowadzenia tego rodzaju statystyk. W ocenie analityków rynku poziom bezrobocia okazał się nieco niższy od prognozowanego, co wskazuje na pewną poprawę wyników gospodarczych UK. Zdaniem Banku Anglii siedmioprocentowy poziom bezrobocia jest możliwy do osiągnięcia przed końcem przyszłego roku.

 

6.         Zgodnie z raportem pt. „The Fiscal Effects of Immigration to the UK" opracowanym przez instytut Centre for Research and Analysis of Migration, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  napływający do Wielkiej Brytanii są płatnikami netto do systemu zabezpieczeń społecznych. W latach 2000-2011 ich wkład fiskalny netto oszacowano na ponad 22 mld GBP (średnio o 34% więcej niż wyniosły środki przeznaczone na pomoc społeczną oraz usługi publiczne); w latach 1995-2011 wkład fiskalny netto oszacowano zaś na ok. 9 mld GBP. Raport szacował m.in. koszty i korzyści gospodarcze, w tym potencjalne efekty fiskalne związane z napływem pracowników zagranicznych do Zjednoczonego Królestwa. Dane statystyczne przedstawione w raporcie pozwalają wstępnie stwierdzić, że prawdopodobieństwo korzystania przez obywateli państw EOG uprawnionych do brytyjskich świadczeń, z opieki społecznej, ulg podatkowych i mieszkań komunalnych jest o 45% mniejsze, niż w przypadku obywateli rodzimych. Zdaniem autorów raportu, to przede wszystkim efekt tego, że 32% obywateli EOG i 43% obywateli państw poza-europejskich posiada wyższe wykształcenie i jest w wieku produkcyjnym.

 

7.         Blisko 5,2 mln osób zamieszkałych w UK zarabia mniej niż wynoszą średnie koszty utrzymania na przeciętnym poziomie. Według dziennika the Observer w ostatnim roku liczba osób znajdujących się w tej kategorii wzrosła o 400 tyś., z czego najliczniejszą grupę stanowiły kobiety i osoby młode. Raport przygotowany przez firmę konsultingową KPMG wskazał m.in., że zarobki prawie 75% osób w wieku 18-21 lat wchodzących na rynek pracy, w tym 27% kobiet i 16% mężczyzn, znajdują się poniżej progu zapewniającego pokrycie podstawowych potrzeb życiowych (tzw. living wage). Niezbędnego do utrzymania płacowego minimum (wynoszącego w stolicy Wielkiej Brytanii 8,55 GBP/ na godzinę) nie należy mylić z ustawową płacą minimalną, której wysokość na pozostałym obszarze kraju wynosi dziś 6,31 GBP/ na godzinę.

 

8.         Brytyjskie media poinformowały, że rząd rozważa wprowadzenie podatku od zysków kapitałowych dla cudzoziemców inwestujących w brytyjskie nieruchomości. Według prasy, HM Treasury dokonało już wstępnego przeglądu przepisów prawnych, a wszelkie ewentualne zapowiedzi inicjatyw ustawodawczych miałyby się znaleźć w preliminarzu ustawy budżetowej. Według analityków rynku, wprowadzenie podatku od zysków kapitałowych dla cudzoziemców nabywających nieruchomości prawdopodobnie spowodowałoby dalszy wzrost cen. W sierpniu organizacja zrzeszającą uczestników rynku nieruchomości i budownictwa, The Royal Institution of Chartered Surveyors poinformowała, że w lipcu br. wskaźnik cen domów i mieszkań wzrósł do najwyższego od prawie siedmiu lat poziomu.

 

9.         W związku z ogłoszeniem przez niemal wszystkie firmy sektora energetycznego nowych taryf za dostawę prądu i gazu, znacznie wzrosną rachunki za energię w trakcie najbliższego sezonu grzewczego. Największą podwyżkę cen zapowiedziały m.in. British Gas i NPower (średnio o 10%) oraz SSE (średnio 8%). Zgodnie z wyliczeniami niezależnej agencji ochrony praw konsumentów Which? wysokość opłat dla przeciętnych gospodarstw domowych wzrośnie średnio o 107 GBP rocznie (nawet do łącznej kwoty 1.500 GBP).

 

10.       Akcje brytyjskiej Poczty Królewskiej Royal Mail (RM) osiągnęły cenę o blisko 40% wyższą od wyjściowej, co wywołało dyskusję nt. wysokości pierwotnie ustalonej przez rząd ceny sprzedaży. Środowiska eksperckie są zdania, że w trosce o sukces największego od dziesięcioleci procesu prywatyzacyjnego, akcje RM mogły zostać wycenione poniżej wartości rynkowej. W ofercie publicznej brytyjski rząd zaoferował 52% kapitału spółki;  jedna trzecia trafiła do inwestorów indywidualnych, a ok. 10% akcji do pracowników spółki. Decyzję o sprzedaży RM przyjęły sceptycznie nie tylko związki zawodowe, ale także środowiska biznesu. Celem przeprowadzenia prywatyzacji, brytyjski Parlament w 2011 r. przyjął odpowiednią ustawę.

 

11.       Trwają konsultacje społeczne dotyczące możliwości wprowadzenia w Zjednoczonym Królestwie banknotów polimerowych. Zaproponowana przez Bank Anglii waluta wyglądem przypominałaby tradycyjne banknoty, jednak z uwagi na wykonanie jej głównie z tworzyw sztucznych, byłaby dużo trwalsza. Użytkownicy banknotów polimerowych m.in. w Kanadzie czy Nowej Zelandii doceniają wygodę jej użytkowania; największą ich jednak zaletą jest zastosowanie zaawansowanych rozwiązań laserowych i graficznych, wykluczających prawdopodobieństwo fałszowania. 

 

12.       Na 5 grudnia br. zapowiedziano wystąpienie Kanclerza Skarbu G. Osborne'a, tzw. Autumn Statement, podczas którego przedstawi on wstępne założenia budżetu UK 2014/15 oraz informacje dot. polityki fiskalnej rządu koalicyjnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Wielka Brytania - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

 

 

Aktualnie*

Progn. na 2013**

Progn. na 2014**

Progn. na 2015**

Progn. na 2016**

Wzrost PKB (%)

0,8 (III kw. 2013)

0,6

1,8

2,3

2,7

Dług publiczny netto (% PKB)

  (nieuwzględniający interwencji państwa)

75,9 (IX/2013)

79,2

82,6

85,1

85,6

Inflacja (%)

2,2 (X/2013)

2,8

2,4

2,1

2

Bezrobocie (%)

7,6 (III kw. 2013)

7,9

8

7,9

7,4

    *Źródło: Office for National Statistics

** Źródło: Preliminarz ustawy budżetowej 2013-14