Plan prac Rady Ochrony Pracy na 2015 r.

Treść pisma wysłanego do Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada 2014 r. - IX ROP-00-00079/2014(21) w sprawie zgłoszenia tematyki do planu pracy Rady Ochrony Pracy na 2015 r., Konfederacja Lewiatan proponuje następujące zagadnienia:

1.       przegląd obowiązującego stanu prawnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod względem aktualności i dostosowania przepisów do postanowień dyrektyw UE (np.: rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe); tą problematyką powinno pilnie zająć się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

2.       przegląd rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących warunków pracy pracowników w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego; tą problematyką powinno zająć się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwowa Inspekcja Pracy, między innymi przez propagowanie „dobrych praktyk",

3.       realizacja poprawy warunków pracy w zakładach z wykorzystaniem wypadkowego funduszu prewencyjnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien przedstawić informację na koniec 2015 r. o zaawansowaniu realizacji tego programu,

4.       przestrzeganie przepisów  Kodeksu pracy  regulujących zasady rozliczania czasu pracy, e szczególnym uwzględnieniem pracowników objętych wydłużonym okresem rozliczeniowym w kontekście sposobu i możliwości rozliczania godzin nadliczbowych - propozycje rozwiązań powinno przedstawić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.       przegląd i ocena zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem - skala wykorzystania dodatkowych urlopów macierzyńskich i ojcowskich - analizę powinno przedstawić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

6.       przegląd skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy - analiza przepisów działu XII, rozdział II Kodeksu pracy - ocena zasadności i skuteczności postępowania pojednawczego; analizę powinno przedstawić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Naszym zdaniem powyższe tematy są ważne i pogłębiona wiedza w zakresie skali i stopnia skuteczności niektórych rozwiązań może stać się przyczyną niezbędnych zmian legislacyjnych. Natomiast propagowanie dobrych praktyk i wskazanie prawidłowych interpretacji dotyczących przepisów prawa pracy, zwłaszcza organizacji czasu pracy może przyczynić się do poprawy systemu ochrony pracy w Polsce.