Podsumowanie wizyty urzędników KE w warszawskim biurze Lewiatana

Od pewnego czasu Komisja Europejska (KE) organizuje wizyty studyjne w krajach członkowskich. Głównym celem tych wizyt jest przybliżenie urzędnikom KE specyfiki państw członkowskich oraz umożliwienie kontaktu z pracownikami odpowiednich ministerstw.

W dniach 22-24 września br. grupa 18. urzędników Komisji gościła w Warszawie. Wśród nich byli pracownicy:

·         Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Polityki Regionalnej odpowiedzialni m.in. za polsko-niemiecką współpracę transgraniczną w ramach programu INTERREG;

·         Służb Prawnych KE odpowiedzialni m.in. za przegląd istniejącej legislacji i upraszczanie jej czy też za praktykę wdrażania prawa unijnego w państwach członkowskich (w szczególności w Polsce);

·         DG Rozszerzenie odpowiedzialni m.in. za Partnerstwo Wschodnie; 

·         DG Przedsiębiorstwa i Przemysł odpowiedzialni m.in. za Semestr Europejski, analizę reform nastawionych na podwyższanie konkurencyjności czy realizację Strategii Europa 2020;

·         DG Handel odpowiedzialni m.in. za politykę ochrony handlu;

·         DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne odpowiedzialni m.in. za inicjatywy na rzecz dostosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy czy za określanie struktury wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  

Konfederacja Lewiatan jako jedyny przedstawiciel organizacji partnerów społecznych została poproszona o spotkanie z gośćmi z KE. Odbyło się ono 24 września br. w siedzibie Konfederacji.

W trakcie spotkania zespół Konfederacji Lewiatan przedstawił aktualne wyzwania w takich obszarach jak: polityka energetyczna i klimatyczna, polityka odpadowa, aktualnie prowadzone prace legislacyjne, np. ochrona danych osobowych czy projekt dyrektywy regulującej prawa udziałowców (ang. Shareholder's rights directive). Eksperci Lewiatana przedstawili także swoją ocenę procesu absorpcji funduszy europejskich i postępu prac nad programami operacyjnymi na lata 2014-2020.

Przedstawiciele KE zadawali pytania po każdej prezentacji. Po wystąpieniu Agaty Staniewskiej (obszar tematyczny: energia, klimat, odpady) omówiono takie kwestie jak: jakość stanowionego prawa oraz potrzeba oceny rezultatów przed i po realizacji projektu, perspektywy stworzenia unii energetycznej oraz aktywność organizacji społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do polityki klimatycznej. Po wystąpieniu Bartosza Wyżykowskiego (obszar tematyczny: prawo) pytano o praktykę transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego, poruszono kwestię wyzwań związanych z „gold-plating"  - używania prawa unijnego jako „przykrywki" do wprowadzania dalej idących regulacji. Prezentacja na temat funduszy strukturalnych (Łukasz Dyba, Małgorzata Lelińska) wywołała wiele pytań: przedstawicielka DG ds. Polityki Regionalnej pytała o opinię Lewiatana dotyczącą odchodzenia od systemu grantów na rzecz pożyczek, o organizację i efektywność systemu konsultacji społecznych na poziomie krajowym i regionalnym oraz zależność między tymi dwoma poziomami, jak też o problemy na jakie napotykają firmy we współpracy transgranicznej współfinansowanej z funduszy europejskich. W kuluarach rozmowy kontynuowano w mniej formalnej atmosferze.