W Brukseli o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w miejscu pracy

9 grudnia br. w Brukseli odbyło się seminarium dotyczące prac nad dyrektywami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy.

Celem spotkania było uzyskanie informacji od przedstawicieli organów administracji państwowej, strony reprezentującej przedsiębiorców oraz strony reprezentującej pracowników czy istnieje konieczność zmiany podejścia w celu zwiększenia efektywności wykonania postanowień dyrektyw, a także ujednolicenia przepisów.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyła Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia spójności pomiędzy przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy a innymi przepisami regulującymi kwestie ochrony pracowników (konsumentów). Taki problem występuje nie tylko na styku dyrektywy ramowej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (OSH) i przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych (REACH), ale również w kontekście rejestracji innych produktów stwarzających potencjalne ryzyko dla pracowników (np. produkty biobójcze, środki ochrony roślin, niektóre wyroby medyczne). Stąd najważniejszym postulatem jest spójne działanie wszystkich odpowiedzialnych Dyrektoriatów KE, aby przepisy były jak najbardziej jasne i przejrzyste dla adresatów.

Konfederacja Lewiatan