Wspierajmy energetykę odnawialną, ale inaczej

Konfederacja Lewiatan popiera kierunek rozwoju energetyki odnawialnej opartej o lokalne źródła biomasowe i biogazowe, w szczególności przetwarzanie odpadów na ciepło. Jednak jest przeciwna sposobowi wsparcia dla tej energetyki zaproponowanemu w poprawce PiS do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Poprawka PiS do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, rozpatrywana dzisiaj na posiedzeniu sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, sprowadza się do obligatoryjnego przeznaczenia w latach 2016-30 ok. 2 mld złotych ze środków NFOŚiGW oraz środków PO IiŚ 2014-2020 na wsparcie wykorzystywania biomasy na cele energetyczne (w szczególności na zakup kotłów, pieców i urządzeń wykorzystujących biomasę jako paliwo) oraz upraw biomasy, budowy zakładów przetwarzających biomasę, rozwoju produkcji kotłów, pieców i urządzeń wykorzystujących biomasę jako paliwo. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie źródeł ciepła, produkowanego samoistnie lub w skojarzeniu, o łącznej mocy zainstalowanej równej lub niższej niż 1 MW. Beneficjentami środków mogłyby być jedynie osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, mikro lub mali przedsiębiorcy oraz Państwowe Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe.

Konfederacja Lewiatan popiera uwzględnienie wsparcia na taką energetykę, ale nie akceptuje jej formuły. Burzy ona bowiem dopracowaną w ciągu 25 lat metodę działania NFOŚiGW, która oparta jest o zatwierdzane przez organy statutowe skoordynowane programy wsparcia, których zakres i kształt uwzględnia także inne źródła pomocy i co pozwala racjonalizować wykorzystanie środków publicznych. Zapisanie w ustawie sztywnych kwot wsparcia ze środków NFOŚiGW jednej technologii OZE radykalnie zakłóca ten porządek.

Środki będące w dyspozycji NFOŚiGW będą się kurczyły na skutek m.in. spadku przychodów z opłat zastępczych i funduszy unijnych, a tym samym wsparcie technologii biomasowych odbywać się będzie kosztem innych programów priorytetowych Narodowego Funduszu. Autorzy nie wskazują, budżety których z nich mają ulec zmniejszeniu i w konsekwencji które technologie miałyby być wspierane w mniejszym stopniu. Ponadto, zmniejszające się możliwości wsparcia ze środków Narodowego Funduszu mogą jeszcze spotęgować założone przez wnioskodawców preferencje dla instrumentów bezzwrotnych.
Projekt zmian nie odnosi się także do kwestii możliwego podwójnego wsparcia: instalacje wykorzystujące biomasę do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu do 1 MW będą mogły przecież brać udział w aukcjach (25% puli środków na aukcje dla OZE gwarantowanych jest dla instalacji do 1MW).

Autorzy poprawek do projektu nie uwzględnili faktu, że zgodnie z art. 400q ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska Narodowy Fundusz będzie obowiązany zapewnić środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, tak, aby w pełni wykorzystać środków pochodzące z Unii Europejskiej. Dotyczy to także przedsięwzięć realizowanych w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020.

Konfederacja Lewiatan