Apel o uchwalenie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan apeluje do posłów o zakończenie jeszcze w tej kadencji prac nad projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zdaniem Rady OZE zaproponowana nowelizacja ustawy wniesie do polskiego prawodawstwa istotne doprecyzowanie przepisów dotyczących lokalizowania odnawialnych źródeł energii, między innymi poprzez zwiększenie udziału i kontroli mieszkańców nad procesem powstawania inwestycji OZE w ich gminach.

- Rozwiązanie to jest godne obywatelskiego poparcia, również ze względu na to, iż odzwierciedla trendy w tym zakresie panujące w Europie. Nowe przepisy uwzględniają elementy nadające procesowi inwestycyjnemu większej niż dotychczas przejrzystości i stabilności, chociażby poprzez umożliwienie podmiotowi posiadającemu tytuł do gruntu wnioskowanie do Rady Gminy o podjęcie prac nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Również ujednolicenie możliwości prac nad dokumentami planistycznymi takimi jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jest godne poparcia, gdyż zwiększa tempo prac planistycznych na poziomie gminy.

Konfederacja Lewiatan