Czy Parlament Europejski dąży do zmiany i ujednolicenia modelu zarządzania spółek notowanych na giełdzie?

Na początku maja br. na posiedzeniu komisji prawnej (JURI) Parlamentu Europejskiego odbyło się burzliwe głosowanie mandatu negocjacyjnego projektu dyrektywy w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Tekst zaproponowany przez posła sprawozdawcę (Sergio Cofferati, SD, IT), budzi poważne wątpliwości ekspertów zajmujących się prawem spółek notowanych na rynkach kapitałowych.

Także Konfederacja Lewiatan uważa, że przyjęte przez komisję prawną zapisy, takie jak wprowadzenie obowiązkowego głosowania przez akcjonariuszy nad polityką wynagrodzeń, prawo identyfikacji akcjonariuszy przez pośredników finansowych a nie firmy, jak i włączenie obowiązku informowania o osiąganych zyskach i ponoszonych obciążeniach podatkowych w każdym kraju (tzw. country-by-country reporting) - nie tylko narusza międzynarodowe normy OECD, ale także zagraża konkurencyjności europejskich firm. 

Od początku prac nad dyrektywą Konfederacja Lewiatan popiera dążenia prawodawcy unijnego do przyjęcia rozwiązań pozwalających na stworzenie nowoczesnych i skutecznych ram ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw, inwestorów i pracowników. Co do zasady zgadzamy się z celem, jakim jest zwiększenie zaangażowania akcjonariuszy. Mamy jednak poważne wątpliwości co do zasadności niektórych środków zaproponowanych już w pierwotnym tekście Komisji Europejskiej. Główne obawy budzi zarówno stopień szczegółowości zapisów, jak i nieuzasadniona ingerencja w sposób podejmowania decyzji w spółkach działających w systemach dualistycznych.

Naszym zdaniem tekst poddany pod głosowanie w komisji prawnej PE wprowadza dodatkowe, nieuzasadnione obciążenia dla firm notowanych na rynkach regulowanych, osłabiając ich pozycję wobec konkurencji spoza Europy. Ponadto, nie wzięto pod uwagę wymogów wprowadzonych już na poziomie wielu państw członkowskich i ich doświadczeń z tym związanych. Szereg zapisów proponowanych przez posła sprawozdawcę zdecydowanie wykracza także poza pierwotny zakres projektu nie przyczyniając się przy tym do wypełnienia podstawowego celu, jakim powinno być zachęcenie udziałowców do długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy w politykę firmy.

Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Konferencji Przewodniczących (z 13 maja br.) o przełożeniu ostatecznego głosowania na czerwcową sesję plenarną i apelujemy do posłów o wykorzystanie tego czasu na dalsze prace i przyjęcie bardziej elastycznego podejścia, które będzie solidną podstawą do dalszych negocjacji z krajami członkowskimi.