Dobre dane z rynku pracy

Komentarz dra Grzegorza Baczewskiego, dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan.

- GUS ogłosił, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 5549,1 tys. osób, co oznacza sytuację niemal identyczną jak w listopadzie. W ujęciu rocznym poziom zatrudnienia wzrósł jednak aż o 1,1 pkt. proc., oznacza to dalsze przyspieszenie wzrostu zatrudnienia mierzonego r/r.

W początkowych miesiącach 2014 r. wzrost ten następował w tempie 0,2 pkt. proc., by w kolejnych miesiącach przyspieszać do poziomu 0,7 - 0,9 pkt. proc. Utrzymanie wskaźnika zatrudnienia z listopada można zatem traktować jako zapowiedź relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy. Jest to kolejny taki sygnał obok danych dotyczących poziomu bezrobocia rejestrowanego.

W grudniu 2014 r. stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do listopada tylko o 0,1 pkt. proc. - do poziomu 11,5 proc. Tak niski przyrost poziomu bezrobocia w grudniu jest ewenementem na polskim rynku pracy. Ze względu na tzw. efekt sezonowości wynikający z ograniczenia aktywności w niektórych sektorach gospodarki oraz w związku z kończeniem się części programów rynku pracy, stopa bezrobocia w grudniu zazwyczaj wyraźnie rosła. Ponadto, w urzędach pracy, odnotowano znaczną liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji - niemal 55 tys. To prawie o 1/5 więcej niż przed rokiem.

Grudzień jest miesiącem wypłaty wynagrodzeń wyższych w stosunku do pozostałych miesięcy roku. Stąd znaczący wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, który w stosunku do listopada wyniósł ponad 9 pkt. proc. Dlatego w pierwszym miesiącu nowego roku nastąpi spadek o podobnej wartości. Niemniej w grudniu, podobnie jak w całym roku 2014, utrzymał się w miarę stabilny trend wzrostu wynagrodzeń w okolicach 3-3,5 pkt. proc. wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Tempo wzrostu będzie kontynuowane, a nawet przyśpieszy w 2015 r., choć w pierwszym kwartale nie jest wykluczone lekkie spowolnienie.

Konfederacja Lewiatan