Europejski biznes w czasie kryzysu - Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE w Luksemburgu

W dniach 19-20 listopada 2015 roku odbyła się w Luksemburgu Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE. Okoliczności spotkania były wyjątkowo poważne: zmieniony po zamachach w Paryżu kontekst dyskusji o migrantach i uchodźcach napływających do Europy, rosnące tendencje nacjonalistyczne w krajach UE oraz zmieniająca się dramatycznie rzeczywistość w Polsce i Turcji po wyborach parlamentarnych. W programie spotkania znalazły się też tak istotne tematy jak stanowisko biznesu wobec polityki handlowej UE wobec Chin, stanowisko BUSINESSEUROPE wobec tzw. raportu pięciu prezydentów (unia ekonomiczno-monetarna) czy stan przygotowań do COP 21    w grudniu br. w Paryżu. Polski biznes reprezentowała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Podczas rozmów wiceprezydentów BUSINESSEUROPE P. Drechsler, nowy szef CBI, zaprezentował oczekiwania brytyjskiego biznesu wobec zreformowanej UE. Wśród postulatów brytyjskiego biznesu i rządu - bo jak zwykle mówią oni jednym głosem - znajdują się kwestie ważne dla Polski: zapewnienie równego traktowania krajów będących w strefie euro i poza nią czy też wzmocnienie rynku wewnętrznego UE poprzez zwiększanie swobodnego przepływu kapitału, dóbr  i usług. Postulaty brytyjskie mogą być także traktowane jako punkt wyjścia do negocjacji zakresu reform koniecznych dla UE czy też ewentualnych zmian w traktacie. CBI podkreśla, że niemożliwym jest przesądzenie wyników referendum o członkostwie Wielkiej Brytanii w UE i prosi o współpracę przedstawicieli biznesu z innych krajów UE, np. w formie wizyt, w czasie których można byłoby przedyskutować ekonomiczne  i finansowe konsekwencje ewentualnego BREXITU.

Po spotkaniu wiceprezydentów kompletna już delegacja przedstawicieli organizacji członkowskich BUSINESSEUROPE udała się na audiencję do Wielkiego Księcia Luksemburga, Henryka.  Gościem honorowym uroczystej kolacji był J-C. Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej. Powitał uczestników, ale nie wygłosił oficjalnego przemówienia. Skorzystał za to z okazji, żeby porozmawiać indywidualnie z kilkoma osobami, m.in. długo wypytywał Henrykę Bochniarz o sytuację w Polsce oraz jej ocenę zachodzących zmian.


W piątek, 20 listopada, ropoczęła się Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE. Jako pierwszy głos zabrał L. Armand, wiceprezydent MEDEF (Francja). Określił on zamachy terrorystyczne w Paryżu jako atak na wartości europejskie. W reakcji na te wydarzenia organizacje członkowskie MEDEF planują wzmocnić bezpieczeństwo swych pracowników, klientów oraz partnerów. Planowane działania to m.in. inicjatywy w obszarze ochrony danych osobowych, w sektorze handlu i turystyki, ale także podejście do sposobu wyrażania przekonań religijnych w miejscu pracy (działania z zakresu HR) czy też współpraca ze służbami wojskowymi (mobilizacja rezerwistów). MEDEF podkreślał także konieczność kontynuowania inwestycji w krajach rozwijających się m.in. w Afryce, aby w ten sposób budować stabilność tych regionów oraz działania nastawione na wzmacnianie konkurencyjności.

Kolejnym punktem programu była dyskusja nad stanowiskiem BUSINESSEUROPE w sprawie przyznania statusu gospodarki rynkowej Chinom oraz działań antydumpingowych UE wobec Chin. Uczestnicy uznali, że temat jest bardzo istotny ekonomicznie, ale także ważki politycznie i zobowiązali BUSINESSEUROPE do jak najszybszego opracowania stanowiska w tej sprawie oraz przekazania go do odpowiednich instytucji, w tym Komisji Europejskiej. E. Marcegaglia, szefowa BUSINESSEUROPE, zaproponowała kontynuację dyskusji i organizację quasi- COPRES-u poświęconego handlowi na początku 2016 roku.  W dyskusji dotyczącej handlu międzynarodowego poruszono także kwestię sankcji wobec Rosji oraz stanu negocjacji TTIP.  

Prezydenci organizacji członkowskich BUSINESSEUROPE z wybranych krajów zostali poproszeni o przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-politycznej. H. Bochniarz tłumaczyła przyczyny zmiany na scenie politycznej w Polsce i omawiała wpływ zapowiadanych przez rząd zmian na gospodarkę oraz relacje z zagranicznymi partnerami. Prezydent T. Fessas (grecki SEV) przekazał „umiarkowanie optymistyczną" informację na temat sytuacji gospodarki greckiej realizującej trzeci pakiet reform. Wskazał też na niepokojące działania rządu, takie jak wprowadzenie nowych obciążeń dla przedsiębiorstw i brak działań pro-inwestycyjnych na dużą skalę koniecznych dla wzrostu gospodarczego. Prezydent C. Basaran-Symes (turecki TUSIAD) poinformowała, że skład oraz program nowego rządu zostaną ogłoszone w kolejnym tygodniu - wtedy będzie można więcej powiedzieć na temat kierunku możliwych działań władz tureckich. 

Kolejnym punktem programu była dyskusja nad raportem pięciu prezydentów i planem operacyjnym stworzenia funkcjonującej unii ekonomiczno-monetarnej do roku 2025. Propozycja przejścia od współpracy regulacyjnej do współpracy na poziomie instytucjonalnym została przyjęta pozytywnie przez zgromadzonych. Prezydent H. Bochniarz zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo tworzenia „Europy dwóch prędkości" - podziału na kraje w strefie euro i kraje poza nią - w czasie kiedy Europa powinna pozostać jak najbardziej skonsolidowana.   

W czasie Rady Prezydentów dyskutowano także kwestie istotne dla polityki zatrudnienia. Tematem spotkania był przygotowywany na początek grudnia Pakiet Mobilności oraz zapowiedziana rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. H. De Boer, prezydent holederskiej VNO-NCW, został poproszony o sprawdzenie, na ile rząd holenderski traktuje tę inicjatywę priorytetowo wśród swych planów na Prezydencję UE w pierwszym półroczu 2016 roku. Z kolei C. Lemne, Dyrektor Generalna szwedzkiej SN, poinformowała o liście wysłanym poprzedniego dnia do komisarz M. Thyssen i komisarza V. Dombrovskisa przez koalicję organizacji skandynawskich (list podpisali przedstawiciele Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii i Islandii). W liście organizacje te wskazały m.in. na konsekwencje wprowadzenia zapisu o „takiej samej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy" dla dialogu społecznego w krajach skandynawskich oraz tamtejszego mechanizmu negocjacji zbiorowych i systemów wynagradzania w firmach. Wskazały także na niezgodność z traktatem i wykraczanie poza kompetencje UE - kwestia płac jest w gestii krajów członkowskich.       

Rada przyznała BUSINESSEUROPE mandat na negocjacje z EKZZ w sprawie porozumienia ramowego w zakresie aktywnego starzenia się i solidarności międzygeneracyjnej. Porozumienie ramowe ma charakter niewiążący prawnie i jest jednym z elementów Wspólnego Programu Pracy 2017-2020 organizacji europejskich partnerów społecznych. 

Ostatnim punktem programu była dyskusja na temat COP21. Zebrani wysłuchali sprawozdania z wniosków Światowej Komisji ds. Gospodarki i Klimatu przedstawionego przez K. Skogen Lund, dyrektor generalną norweskiej NHO. Podkreślono, że EU nie powinna „wychodzić przed szereg" deklarując radykalne działania w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, podczas gdy USA i Chiny są bardzo ostrożne w podejmowaniu zobowiązań w tym zakresie.       

Kolejna Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 roku w Amsterdamie i Hadze.