Inwestycje w OZE powinny być realizowane w etapach

Rada OZE przy Konfederacji proponuje rozszerzyć nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii o przepisy umożliwiające realizację inwestycji w etapach.

- Przy obecnym brzmieniu definicji instalacji odnawialnego źródła energii zaniechanie wprowadzenia takiego rozwiązania ograniczy swobodę działalności gospodarczej. Uniemożliwi też racjonalne wykorzystanie raz wybudowanej infrastruktury do przyłączania kolejnych instalacji, co jest niezgodne z zasadą efektywnego wykorzystania istniejących zasobów technicznych - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Brak odpowiednich regulacji w ustawie uniemożliwi również rozbudowę elektrowni wiatrowej, MEW lub instalacji biomasowej, jeżeli w danej lokalizacji istnieją ku temu warunki w przyszłości. Umożliwienie realizacji inwestycji w etapach gwarantuje racjonalne wykorzystanie sieci oraz jest zgodne z nałożonym na Polskę obowiązkiem wspierania i działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, gwarantując jak najlepsze wykorzystanie infrastruktury elektrycznej. Wpłynie to także na racjonalizację nakładów, jakie muszą zostać poniesione dla uzyskania odpowiedniego poziomu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym.


Konfederacja Lewiatan