Jak rozliczyć projekty w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego?

Ministerstwo Środowiska przekazało stanowisko (poniżej) jak rozliczać do 30 września projekty inwestycyjne prowadzone w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego, w sytuacji gdy ciągle brak właściwego rozporządzenia.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu pani Agnieszki Sosnowskiej, z-cy dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza, przekazuję poniższe informacje.

Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji na dzień 25 sierpnia br. przewidziana jest publikacja ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnianiami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc w dniu 9 września br. Ustawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia przedsiębiorców posiadających instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz innych podmiotów związanych z tym systemem. Ustawa dopełnia wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2009/29/WE, która służy usprawnieniu i rozszerzeniu wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadza regulacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu w naszym kraju. Ustawa określa także zasady funkcjonowania systemu derogacji dla wytwórców energii elektrycznej w latach 2013-2020, w tym obowiązki dla podmiotów, objętych derogacją.

Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) zobowiązany jest m.in. do:

1a) złożenia do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wniosku o zatwierdzenie wskaźnika lub wskaźników zgodności, tj. parametrów służących wykazaniu, że dane zadanie inwestycyjne jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji nr 2011/C 99/03, w przypadku zadań inwestycyjnych zrealizowanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy albo realizowanych w dniu jej wejścia w życie, albo rozpoczynanych w terminie 3 miesięcy od tego dnia. Wskaźniki zgodności określa załącznik nr 2 do ustawy. Ww. wniosek powinien zawierać w szczególności charakterystykę zadania inwestycyjnego, a także proponowany wskaźnik lub wskaźniki zgodności oraz ich wartość: przed rozpoczęciem realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Realizujący zadanie inwestycyjne składa odrębny wniosek dla każdego zadania inwestycyjnego. Wniosek taki należy złożyć niezależnie od informacji, którą przekazywaliście Państwo w 2013 r. dot. proponowanych wskaźników zgodności.

1b) przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska poświadczenia osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu wskaźnika lub wskaźników zgodności stała się ostateczna - w przypadku zadań inwestycyjnych zrealizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy. W zakresie emisyjności lub redukcji emisyjności produktu oraz w zakresie zastosowanego paliwa poświadczenie sporządza weryfikator w formie opinii. Poświadczenia te sporządza się uwzględniając dane z 12 miesięcy licząc od dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego. Poświadczenia osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności nie składa się, jeżeli poświadczenie to sporządza minister właściwy do spraw środowiska (dotyczy to sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych, sieci przesyłowych gazowych lub sieci ciepłowniczych). W tym przypadku podmiot powiadamia ministra właściwego do spraw środowiska o zakończeniu zadania inwestycyjnego i występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, jednocześnie przedkładając wszelkie możliwe dowody świadczące o osiągnięciu tego wskaźnika.

2a) przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w terminie do dnia 30 września br. sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego za okres sprawozdawczy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2014 r., a kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz

2b) przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w terminie do dnia 30 września br. opinii biegłego rewidenta wraz z tłumaczeniem tej opinii na język angielski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego;

 

3) przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w terminie do dnia 30 września br. informacji o nieponiesieniu kosztów w przypadku, gdy w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów inwestycyjnych. Wówczas nie składa się sprawozdania rzeczowo-finansowego i opinii biegłego rewidenta (2a i 2b).
Informacja ta zawiera również dane o wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych.


Szczegółowe zasady i przesłanki przydziału uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających energię elektryczną w okresie rozliczeniowym 2013-2020 reguluje rozdział 6 ustawy. Ustawa dostępna jest w formie druku sejmowego nr 3418 na stronie: www.sejm.gov.pl.

Mając na uwadze termin wejścia w życie ustawy i terminy obowiązków z niej wynikających oraz brak możliwości wydania w racjonalnym terminie rozporządzenia z art. 36 ust 6 przedmiotowej ustawy,określającego wzór: formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika zgodności, formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, formularza opinii biegłego rewidenta oraz formularza informacji o nieponiesieniu kosztów kwalifikowanych i wykorzystaniu kosztów z poprzedniego okresu, w załączeniu przekazuję:

ad 1) wzór wniosku o zatwierdzenie wskaźnika lub wskaźników zgodności,

ad 2a) wzór formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego,

ad 2b) wzór opinii biegłego rewidenta,

ad 3) wzór informacji o nieponiesieniu kosztów kwalifikowanych,

Jednocześnie pragnę podkreślić,że:
• wnioski o zatwierdzenie wskaźników zgodności należy składać, po dniu wejścia w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych , tj. od dnia 10 września br., kierowane do Ministra Środowiska, na adres: Departament Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
• zaś sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od dnia 1 lipca 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta lub informację o nieponiesieniu kosztów kwalifikowanych należy składać:
- w wersji pisemnej na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa.
- w wersji elektronicznej na adres: kpi@kobize.pl

Z poważaniem
--
Joanna Michałowska
Starszy Specjalista | Senior Specialist

Departament Ochrony Powietrza | Department of Air Protection
Wydział do spraw Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych. Greenhouse Gas Emissions Management Unit
Ministerstwo Środowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. (+48 22) 36 92 425, fax: (+48 22) 57 92 463


Konfederacja Lewiatan