Konferencja e-Administracja dla Biznesu 2015

14 i 15 kwietnia 2015 odbyła się w Warszawie Konferencja e-Administracja dla Biznesu 2015, która została zorganizowana przez trzy podmioty zaangażowane w rozwój e-administracji w Polsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki. Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

Ponad 400 uczestników zgromadziła 14 i 15 kwietnia 2015 organizowana w Warszawie Konferencja e-Administracja dla Biznesu 2015, tworząc platformę wymiany informacji o rządowych planach rozwoju oraz potrzebach świata biznesu w zakresie elektronicznych usług publicznych.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był rozwojowi krajowych usług cyfrowych. Otwarcia konferencji dokonał Grzegorz Szyszka - dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który jest inicjatorem całego wydarzenia. Następnie Arkadiusz Bąk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, przedstawił m.in. wskaźniki dotyczące gospodarki cyfrowej i rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Polska odnosi najlepsze rezultaty w zakresie cyfrowych usług publicznych. Odsetek aktywnych użytkowników administracji elektronicznej pozostaje jednak na niskim poziomie: 21 proc. użytkowników Internetu odsyłało wypełnione formularze organom administracji publicznej (21 miejsce w UE).

W kolejnym wystąpieniu Roman Dmowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwrócił uwagę na zagadnienie tzw. „chmury administracji publicznej" w małych jednostkach samorządu terytorialnego. W swoim wystąpieniu minister Dmowski podkreślił także, iż celem MAiC jest nie tylko zbudowanie infrastruktury cyfrowej, ale również podejmowanie działań legislacyjnych i organizacyjnych.

Nowe regulacje w zakresie elektronicznych usług publicznych przedstawiła Izabela Jakubowska - p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwracając uwagę na nowe możliwości dla przedsiębiorców oraz obowiązki instytucji publicznych. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane na konferencji przez Wojciecha Hajduka - Podsekretarza Stanu, przekazało uczestnikom informacje na temat informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Kolejna sesja dotyczyła wykorzystania faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych. Nasz kraj pod względem e-fakturowania zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. W Polsce wystawia się ponad 1,5 mld faktur rocznie, ale tylko 10% z nich jest przekazywanych elektronicznie. W opinii Tadeusza Rudnickiego z Instytutu Logistyki i Magazynowania, czynnikiem stymulującym elektroniczne fakturowanie w krajach UE jest wprowadzenie obowiązku przyjmowania przez administrację publiczną faktur w postaci elektronicznej, motywowanego obniżaniem wydatków budżetowych państwa. W ramach sesji tematycznych uczestnicy konferencji - przedstawiciele instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, mogli zapoznać się m.in. z nowymi e-usługami udostępnianymi na platformie ePUAP 2, rozwiązaniami w cyfrowej służbie celnej, procedurami administracyjnymi w Pojedynczych Punktach Kontaktowych oraz rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi dalszy rozwój e-administracji w Polsce.


Tematyka drugiego dnia konferencji dotyczyła usług cyfrowych o charakterze transgranicznym. Obrady rozpoczął Jean Francois Junger - przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG CONNECT), który zaprezentował kierunki rozwoju e-administracji w Europie. Dzięki zaangażowaniu projektów e-SENS i e-CODEX, współfinansujących wydarzenie, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z przykładami dobrych praktyk z zagranicy. Podkreślano możliwości oraz korzyści wynikające z budowy sprawnej e-administracji ponad granicami krajowymi. Ww. projekty zostały zaprezentowane m.in. przez Carstena Schmidt'a - koordynatora projektów z Ministerstwa Sprawiedliwości Regionu Nadrenii Północnej Westfalii, a także Grzegorza Szyszkę - dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania, który przedstawił ich realny wpływ na rozwój transgranicznych e-usług publicznych. Zaprezentowano również dotychczasowe działania administracji i sądownictwa w Polsce, zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE.

W drugim dniu konferencji, 15 kwietnia 2015, podpisano umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu e-CODEX pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Instytutem Logistyki i Magazynowania. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisała Eliza Wójcik - Dyrektor Generalna Ministerstwa Sprawiedliwości. Umowę po stronie Instytutu Logistyki i Magazynowania podpisał Grzegorz Szyszka - Dyrektor Instytutu. W umowie obie strony zadeklarowały wspólne działania zmierzające do wdrożenia transgranicznych elektronicznych postępowań sądowych.

Zwieńczeniem zarówno pierwszego jak i drugiego dnia konferencji była dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, sądownictwa i środowisk biznesowych na temat oceny i oczekiwań świata biznesu w zakresie e-usług.

Organizatorzy konferencji, wsłuchując się w opinie uczestników, żywią przekonanie, że wydarzenie przyczyni się do wzrostu dostępności i jakości cyfrowych usług publicznych w Polsce i zapraszają już dziś na kolejną edycję wydarzenia w 2017 roku.

Konfederacja Lewiatan miała swojego przedstawiciela w Panelu dyskusyjnym "E-USŁUGI PRZYJAZNE DLA BIZNESU - KONFRONTACJA WIZJI ROZWOJU E-USŁUG POMIĘDZY BIZNESEM A INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI", odbywającym się w dn, 14.04.2015r. Konfederację reprezentowała Pani Jolanta Jaworska, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie.

 

 
***

Instytut Logistyki i Magazynowania - Instytut Badawczy realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania instytucji publicznych, przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Realizuje projekty rządowe związanych z rozwojem administracji elektronicznej i handlu elektronicznego w Polsce. Obecnie realizuje z Ministerstwem Gospodarki oraz Krajową Izbą Gospodarczą zadanie związane z uruchomieniem Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Instytut uczestniczy w pracach Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania na poziomie europejskim i krajowym. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej w ramach projektów z obszaru ICT i logistyki. Instytut pełni rolę organizacji krajowej GS1, wdrażającej do praktyki gospodarczej globalne standardy GS1 w ponad 20 tysiącach przedsiębiorstw.

Instytut Logistyki i Magazynowania | 61-755 Poznań, ul. Estkowskiego 6 | www.ilim.poznan.pl