Konsultacje - określenie miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników w UE

Ministerstwo Finansów zwróciło się do nas z prośbą o ocenę (wstępną analizę) funkcjonowania obowiązujących od stycznia br. przepisów dotyczących określenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników w Unii Europejskiej i możliwości rozliczenia tych usług w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).

W kontekście tego pytania Ministerstwo Finansów zainteresowane jest uzyskaniem odpowiedzi na następujące kwestie:

1)      ocena wsparcia przedsiębiorców ze strony Ministerstwa Finansów (zapewnienia dostępu do informacji o wprowadzonych zmianach, opracowania w tym celu wyjaśnień lub podjęcia przedsięwzięć ułatwiających przygotowanie się do wprowadzonych zmian),

2)      ocena efektywności systemu MOSS wraz ze wskazaniem ewentualnych utrudnień, które - zdaniem przedsiębiorców - zwiększyłyby obciążenia administracyjne prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

3)      wskazanie ewentualnych trudności w stosowaniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 23.03.2011, str. 1, z pózn. zm.),

4)      wskazanie, czy znane są przypadki, gdy z konkretnych przyczyn związanych z nowymi rozwiązaniami przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia tych trzech kategorii usług nie skorzystali / nie korzystają z możliwości rozliczenia tych usług za pośrednictwem MOSS lub wręcz zrezygnowali ze świadczenia tych usług na rzecz konsumentów unijnych od tego roku. Istotna dla Ministerstwa Finansów jest wiedza o skali tego zjawiska.

Odpowiedzi posłużą do oceny funkcjonowania nowych rozwiązań pod kątem ich rozszerzenia w przyszłości w ramach unijnej koncepcji dedykowanej rynkowi cyfrowemu.

Prosimy o przekazanie uwag do 3 września br., do godz. 14:00, na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl