Konsultacje w związku ze zmianami wprowadzonymi do Ordynacji podatkowej

Przekazujemy do konsultacji projekty rozporządzeń Ministra Finansów wydanych w związku ze zmianami wprowadzonymi do Ordynacji podatkowej.

 

1)      w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278771/katalog/12322101#12322101

2)      w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278772/katalog/12322134#12322134

3)      w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278804/katalog/12322540#12322540

4)      w sprawie informacji podatkowych

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278811/katalog/12322771#12322771

5)      w sprawie upoważnienia do  dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278863/katalog/12323219#12323219

6)      w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278864/katalog/12323252#12323252

7)      w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny  

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278901/katalog/12323402#12323402

8)      w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278865/katalog/12323285#12323285

9)      w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278902/katalog/12323435#12323435

10)   w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278903/katalog/12323468#12323468

11)   w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278754/katalog/12321540#12321540

12)   w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278755/katalog/12321573#12321573

13)   w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278951/katalog/12324091#12324091

14)   w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278751/katalog/12321441#12321441

 

Termin konsultacji jest bardzo krótki, dlatego prosimy przesłanie uwag do 18 listopada br., do godz. 15:00. Jeżeli nie są Państwo w stanie przesłać uwag w tym terminie, ale mają życzenie zaopiniować wszystkie lub wybrane z rozporządzeń, to prosimy o taką informację we wskazanym terminie, a adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl .