Konsultujemy rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Konsultujemy dwa projekty rozporządzeń dotyczących instalacji.

Na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12269455/12276933/12276934/dokument150703.pdf

Ukazał się także projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12269456/12276977/12276978/dokument150739.pdf

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie uwag do projektów do 24 lutego na adres astaniewska@kondfederacjalewiatan.pl