Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - konsultacje

Przekazujemy do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - główne założenia projektu" wraz z załącznikiem nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka".

KPD 2016 - główne założenia projektu

Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka
 

W ocenie Ministerstwa Finansów dokument ten jest narzędziem wspierającym proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Administracji Podatkowej poprzez wskazanie zjawisk i obszarów, na których organy podatkowe skoncentrują swoje działania. Obejmuje wykaz priorytetowych podobszarów ryzyka wraz z ich opisem i wykazem stwierdzonych błędów w kontrolach podatkowych.

Jeżeli są państwo zainteresowani zgłoszeniem uwag do Planu to proszę o ich przesłanie w terminie do 22 października 2015 r.  na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl.