Lewiatan opracował katalog dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan opracowała katalog dobrych praktyk. Zestawienie, które zostanie przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych, ma na celu ułatwienie zamawiającym realizację w praktyce nowych przepisów. Dokument jest swoistym vademecum umożliwiającym właściwe konstruowanie przetargów, co tym samym zabezpiecza interes wszystkich uczestników rynku - zamawiającego, wykonawcy oraz pracowników.

Katalog jest krokiem milowym w kierunku dalszej profesjonalizacji systemu zamówień publicznych. Uwzględnia on tak istotne aspekty jak: wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych kryteriów jakościowych i odejście od dominującej roli kryterium ceny, wymaganie zatrudnienia pracowników na umowy o pracę do realizacji konkretnych zamówień publicznych oraz pełną waloryzację umów w toku na podstawie art. 142 ust. 5 znowelizowanej ustawy Pzp.

Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający powinien wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę. To podstawowe zmiany, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy Pzp, która weszła w życie 19 października 2014 roku. Należy jednak pamiętać, że sama nowelizacja nie wystarczy, by w obszarze zamówień publicznych wybierać rzeczywiście najlepszą ofertę. Potrzeba przede wszystkim odpowiedniego podejścia, właściwych procedur oraz - co najważniejsze - dobrych praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów. W związku z tym Lewiatan przekaże w ciągu tygodnia zestaw wzorcowych dokumentów do zarekomendowania Urzędowi Zamówień Publicznych (UZP).

Wykaz dobrych praktyk dotyczy trzech niezwykle istotnych z punktu widzenia sektora zamówień publicznych branż - usług czystościowych, ochroniarskich oraz pocztowych. Ponadto do końca kwietnia 2015 roku Urząd Zamówień Publicznych ma otrzymać katalog, który będzie systematyzował kwestie związane z pozostałymi branżami zrzeszonymi w ramach Konfederacji Lewiatan.

- Niemal pół roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy Pzp wykazało, że to właśnie odpowiedni dobór kryteriów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi największe wyzwanie dla zamawiających. Dane pochodzące z Urzędu Zamówień Publicznych wskazują, że liczba przetargów rozstrzyganych tylko i wyłącznie w oparciu o kryterium ceny spadła z 93% do 13%. Jak widać nowe regulacje przynoszą pierwsze pozytywne efekty. Zauważalne są jednak problemy z określaniem prawidłowych wag danym kryteriom. W związku z tym Konfederacja Lewiatan - jako jedyna organizacja - dostrzegła znaczenie zapisów art. 36c znowelizowanego Pzp i na tej podstawie podjęła się usystematyzowania przetargów w poszczególnych branżach, opracowując wzorcowe dokumenty dla zamawiających. Nasz katalog stanowi swego rodzaju drogowskaz dla urzędników, który pozwala na przygotowanie uczciwych, profesjonalnych i zgodnych z intencją ustawodawcy SIWZ. Warto przypomnieć, że to właśnie Lewiatan był pomysłodawcą zapisu umożliwiającego korzystanie ze wzorcowych dokumentów w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowania przetargowego. Liczymy, że wspólne zaangażowanie wszystkich uczestników rynku - zamawiających, wykonawców i UZP - wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości, z jakimi mierzy się system zamówień publicznych - mówi Marek Kowalski, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan.

Precyzyjne określenie sposobu oceny poszczególnych kryteriów - zarówno tych ilościowych (takich, jak cena), jak i jakościowych (doświadczenie potencjalnego wykonawcy, możliwości technologiczne) oraz zebranie ich w zestaw wzorów dokumentacyjnych, zatwierdzonych przez Urząd Zamówień Publicznych - pozwala na realizację nowych zapisów Pzp w zgodzie z intencją ustawodawcy. W ten sposób nie tylko rynek zamówień publicznych, ale także sytuacja zatrudnionych ulegnie znaczącej stabilizacji i jakościowej poprawie. Zabezpieczenie interesu pracowników oraz ich miejsc pracy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych, jest to szczególnie istotne m.in. z powodu wysokiego poziomu bezrobocia, które w styczniu 2015 roku wyniosło 12%.