Lewiatan popiera rządowy projekt zmian w akcyzie

Opublikowany w ostatnich dniach rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej (datowany na 23 marca 2015 r.) zawiera wiele postulowanych przez przedsiębiorców rozwiązań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania podmiotów z branż akcyzowych (głównie paliwowej, tytoniowej i alkoholowej). Wejście w życie nowelizacji powinno również przełożyć się na zmniejszenie szarej strefy surowca tytoniowego, przez którą rok rocznie budżet traci miliardy złotych - uważa Konfederacja Lewiatan.

Projektowane regulacje wymagają w niektórych miejscach doprecyzowania i wciąż oczekujemy na projekty nowych rozporządzeń - niemniej ogólny kierunek zmian należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

Wśród najbardziej oczekiwanych postulatów - nowelizacja przede wszystkim eliminuje podwójny system dokumentacji akcyzowej. Dotychczas bowiem podmioty z branż akcyzowych zobowiązane były prowadzić odrębne ewidencje tych samych zdarzeń zarówno w oparciu o przepisy akcyzowe, jak i o przepisy ustawy o Służbie Celnej. Dodatkowo nowelizacja wyłącza obowiązek raportowania o okolicznościach, które organy mogą uzyskać z innych źródeł (tzw. INFy) oraz upraszcza system dokumentacji związanej z prowadzeniem składów podatkowych - rolę regulaminów składów podatkowych będą pełniły tzw. akta weryfikacyjne, które i tak musiałyby równolegle prowadzone w składach.

Przedstawiony przez rząd projekt przebudowuje i uszczelnia system obrotu surowcem tytoniowym. Wprowadza się m.in. rejestr pośredniczących podmiotów tytoniowych, wymóg złożenia zabezpieczenia akcyzowego jako warunek obrotu surowcem tytoniowym i obowiązek zawierania umów na dostawy surowca, przyznając przy tym szczególny status tzw. grupom producenckim.

Pozytywnie należy również ocenić wprowadzenie opcji wyboru właściwości miejscowej organów celnych oraz odejście od warunkowania zwolnienia z akcyzy prowadzeniem ewidencji akcyzowej. Oczywiście obowiązek jej prowadzenia pozostaje, a uchybienia będą dalej penalizowane, ale nie powinno być już sytuacji kiedy drobne pomyłki w dokumentacji same w sobie skutkują utratą zwolnienia na wysokie kwoty. Na aprobatę zasługuje wreszcie stanowisko Ministerstwa Finansów, które aprobując jako przesłankę zwolnienia z akcyzy dla zakładów energochłonnych tzw. system białych certyfikatów - ma szansę zakończenia trwających sporów z podatnikami w tym zakresie.

Jak każdy tak obszerny projekt, nowelizacja wymaga doprecyzowania (m.in. wkradły się nieścisłości dotyczące legalizacji zbiorników i zasad przemieszczania niektórych wyrobów akcyzowych) - niemniej nie zmienia to ogólnej bardzo pozytywnej oceny efektów prac Ministerstwa Finansów.

- Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, popiera kierunek zmian zaproponowany przez Ministerstwo Finansów. Przedstawiliśmy nasze uwagi, które w większości mają na celu jedynie usunięcie nieścisłości między poszczególnymi zapisami bardzo obszernego dokumentu. Wierzymy, że ich uwzględnienie w dalszym toku prac przełoży się na większą przejrzystość ostatecznie uchwalonej wersji nowelizacji. Oczekujemy również na projekty rozporządzeń do nowelizacji mając nadzieję, że nie zniweczą one pozytywnych efektów dotychczasowych prac. Liczymy jednocześnie, że przepisy wejdą w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu.- podsumowuje Krzysztof Rutkowski, wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan