Platforma Transferu Technologii ARP S.A. jako nowy instrument wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

ARP S.A. będąc od blisko 20 lat wiarygodnym partnerem w procesach wspierających konkurencyjność polskich firm, w ostatnim czasie duży nacisk kładzie na działania w obszarze rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Poprzez współpracę z biznesem, w tym z sektorem MŚP oraz ze środowiskiem naukowym ARP S.A., aktywnie kreuje warunki do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć.

 Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach Platformy Transferu Technologii (PTT) zamierza wspomagać organizacyjnie i finansowo współpracę pomiędzy dawcami technologii (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, wynalazcami), a biorcami innowacyjnych rozwiązań (przedsiębiorstwami, w szczególności z sektora MŚP).

Platforma oferuje szereg komplementarnych usług wspierających transfer technologii, w tym m.in.:

·         gromadzenie informacji o zasobach technologicznych (od tzw. dawców technologii);

·         gromadzenie informacji o potrzebach technologicznych (od tzw. biorców technologii);

·         łączenie dawców z biorcami technologii (zarówno poprzez bezpośrednie, zindywidualizowane działania brokerskie ARP S.A., poprzez serwis informatyczny, a także poprzez  współpracę z zewnętrznymi partnerami);

·         zapewnienie zaplecza eksperckiego;

·         ocena i dofinansowanie transakcji transferu technologii;

·         organizacja konferencji, warsztatów, giełd technologicznych itp. w ramach budowy kultury innowacyjności.

 W najbliższych miesiącach zostanie uruchomione narzędzie informatyczne pozwalające gromadzić powyższe dane. Zaletą PTT, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, będzie jej przyjazna wizualizacja oraz system kojarzenia dawców z biorcami technologii. Dostęp do zasobów bazy będzie bezpłatny.

ARP prowadzi na szeroką skalę działania informacyjne mające na celu pozyskanie do współpracy przedsiębiorców, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu (które docelowo umieszczą informacje o swoich zasobach / potrzebach na Platformie).

  

Dlaczego warto zainteresować się ofertą ARP?

Dla przedsiębiorców chcących komercyjnie udostępnić swoją technologię platforma to interesujący kanał sprzedaży, to także sposób na kreowanie wizerunku podmiotu dysponującego innowacyjnymi rozwiązaniami. Przy czym firma nie pozbywa się technologii decydującej o jej przewadze konkurencyjnej. Udostępnia tą, która może mieć zastosowanie w innych branżach, a które nie mieści się w strategii rozwoju dawcy. Technologia może być też udostępniona podmiotowi kooperującemu z dawcą (w ramach relacji B2B), dzięki czemu usprawnione zostaną wzajemne relacje biznesowe.

Przedsiębiorcy będący biorcami technologii będą mogli poprzez Platformę nie tylko zdefiniować swoje potrzeby technologiczne,  ale także uzyskać dostęp do innowacyjnych rozwiązań, poprzez które mogą podnieść swój poziom technologiczny i zwiększyć swoją konkurencyjność.

Część transakcji związanych z transferem technologii będzie mogła być dofinansowana ze środków z UE, o ile spełnione będą następujące warunki*:

·         ze wsparcia będą mogli skorzystać biorcy technologii z sektora MŚP;

·         pomoc dotyczyć będzie przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

·         transakcje będą się odbywać pomiędzy podmiotami niepowiązanymi ze sobą kapitałowo i osobowo;

·         biorca technologii będzie zobowiązany wdrożyć ją do produkcji;

·         technologia będąca przedmiotem transferu będzie wpisywać się w jedną z kilkunastu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (np. inteligentne i energooszczędne budownictwo, technologie inżynierii medycznej, inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne);

·         dofinansowaniem objęte będą koszty licencji / kupna prawa własności do technologii (maksimum 70%) oraz koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem technologii w przedsiębiorstwie - biorcy (maksimum 85%).

ARP planuje dofinansować pierwsze transakcje w II połowie br.

Przedsiębiorca ma także możliwość ubiegania się o wsparcie kapitałowe wdrożenia technologii na skalę przemysłową poprzez fundusz venture capital zarządzany przez ARP Venture Sp. z o.o. z opcjonalnym wsparciem ze strony inwestora branżowego.

POBIERZ BROSZURĘ

 

Więcej informacji: www.arp.pl

a także drogą e-mailową lub telefoniczną:

agnieszka.pietrusinska@arp.pl +48 (22) 695 36 47

adam.rowicki@arp.pl +48 (22) 695 37 97


* Informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki refundacji będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego