Pracodawcy chcą pomagać młodym na rynku pracy

Dolnośląscy Pracodawcy zaangażują się w uruchomienie nowego programu „Gwarancje dla młodzieży", który będzie wdrażany przez urzędy pracy na terenie całego kraju. Jest to specjalny program adresowany do osób młodych poniżej 25 roku życia. Niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie - uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy.

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z Konfederacją Lewiatan zaapelowali do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o włączenie organizacji pracodawców na rzecz skuteczniejszej realizacji założeń tego programu.

- W szczególności regionalne organizacje pracodawców zrzeszone w Konfederacji Lewiatan wyrażają chęć podjęcia współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia na rzecz podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy szans młodych osób na podjęcie pracy - zadeklarowała w piśmie Henryk Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan. - To właśnie zaangażowanie interesariuszy na poziomie regionalnym i lokalnym jest istotnym wymogiem podjęcia działań, które przyniosą realne efekty zatrudnieniowe. Aby działania te zostały podjęte szybko i w sposób efektywny zainteresowane podmioty powinny posiadać wszelkie informacje niezbędne do odpowiedniego przygotowania - tłumaczy Bochniarz.

Europejska inicjatywa „Gwarancje dla młodzieży" stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. W Polsce program będzie wdrażany w 2015 roku przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

Konkursy regionalne i konkurs centralny będą finansowane ze środków Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, w ramach specjalnie wydzielonej osi priorytetowej. Oznacza to, że wydatkowanie środków będzie podlegało regułom określonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

- Opracowanie i wprowadzenie w życie rozwiązań w ramach  „Gwarancji dla młodzieży" wymaga ścisłej I stałej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami: władzami publicznymi, urzędami pracy oraz lokalnymi pracodawcami - dodaje Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

 

****

Dolnośląscy Pracodawcą są jedną z największych regionalnych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku, zrzeszoną w Konfederacji Lewiatan. Związek zabiega o konkurencyjność dolnośląskiej gospodarki i przyjazne prawo gospodarcze. Wspiera rozwój przedsiębiorców, głównie z sektora MŚP. Do organizacji  należy blisko 140 firm - mikro, małych, średnich i dużych, działających w wiodących branżach dolnośląskiej gospodarki.