Pracodawcy chwalą nową konstytucję przedsiębiorców

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy Prawo o działalności gospodarczej. Ustawa ma być "konstytucją polskich przedsiębiorców". Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zawarte w niej prawa przedsiębiorców.

Komentarz Bartosza Wyżykowskiego, radcy prawnego, eksperta Konfederacji Lewiatan

Ustawa miałaby zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wynika z projektu, podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Nowe przepisy mają więc służyć wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Co do zasady projekt realizuje te cele i jest godny poparcia.
Bardzo pozytywnie należy ocenić sformułowanie katalogu zasad dotyczących praw przedsiębiorców na podstawie norm wywiedzionych z przepisów Konstytucji RP i z fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej, np. takich jak zasada „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone", czy zasada proporcjonalności. Zasady te będą stanowić istotne wskazówki interpretacyjne dla sądów i organów administracji we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego.

Kluczowe jest też kompleksowe uregulowanie w kodeksie postępowania administracyjnego zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Dzięki temu zapewnione zostaną jednolite standardy traktowania jednostek oraz zagwarantowane zostanie wymierzanie kar racjonalnych i adekwatnych do popełnionego naruszenia. Obecnie, w polskim prawie administracyjnym brakuje regulacji ogólnej, normującej te zagadnienia, a ustawodawca coraz częściej wprowadza nowego rodzaju delikty administracyjne pod groźbą wysokich kar. Zmiany te niewątpliwie służą więc zwiększeniu gwarancji procesowych obywatelom i przedsiębiorcom.

Korzystnym jest również wprowadzenie mechanizmu polegającego na tym, aby przed wydaniem decyzji w sprawach wszczynanych na wniosek, organ wskazywał na braki lub przesłanki, których niespełnienie może stanowić podstawę wydania decyzji odmownej. Uzupełnienie tych braków, lub spełnienie przesłanek przez stronę-przedsiębiorcę, skutkowałoby wydaniem decyzji pozytywnej.

Konfederacja Lewiatan