Program Prac Komisji Europejskiej 2016

Program Prac Komisji Europejskiej na rok 2016 został przedstawiony przez Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego KE, 27 października br. na sesji PE w Strasburgu. Co złośliwsi zauważyli, że odbyło się to przy prawie pustej sali... Zabrakło J-C. Junckera, więc nie pojawili się także liderzy poszczególnych ugrupowań politycznych. Wiceprzewodniczący Timmermans zaczął swoje wystąpienie stwierdzeniem, że nie ma już czasu na działania takie jak do tej pory („no time for business as usual").  

W trzynastostronicowym programie Komisja zaproponowała 23 kluczowe inicjatywy. Każda z nich zawiera propozycje konkretnych działań. Komisja zamierza także wycofać 20 nieaktualnych propozycji prawnych i tych niemających szansy być przyjętymi w zaproponowanym kształcie. Komisja zamierza także dokonać przeglądu innych 40 propozycji w ramach procedury REFIT („upraszczanie prawa UE i zmniejszanie kosztów obowiązujących regulacji prawnych przy jednoczesnej realizacji celów polityk UE"). Komisja nadal utrzymuje, że będzie chciała proponować rozwiązania prawne tylko tam, gdzie będą one stanowić wartość dodaną dla obywateli i przedsiębiorstw.    

 

Oto główne punkty Programu Prac KE 2016 wraz z ich wstępną oceną:

·         Kwestie ekonomiczne: powtórzone zostały obietnice złożone w takich dokumentach jak komunikat KE na temat sprawiedliwego i efektywnego systemu opodatkowania firm, plan działania w zakresie unii kapitałowej czy tzw. Raport  Pięciu Prezydentów;      

·         Rynek wewnętrzny UE, kwestie prawne i cyfryzacja: powtórzone zostały znane tematy, czyli agenda cyfrowa, rozmontowanie silosów w sektorze telekomunikacji czy ochrona danych osobowych; nasz największy niepokój budzi potencjalna legislacja dotycząca geo-blockingu;

·         Handel i sprawy międzynarodowe: pozytywnie oceniamy wskazanie, że handel jest ważny w polityce UE, a zawarcie ambitnego TTIP pozostaje jej głównym priorytetem; pozytywnie także odbieramy niedawno opublikowaną Strategię w zakresie Handlu i Inwestycji, choć nie jesteśmy przekonani do pomysłu KE w zakresie powołania Systemu Sadowego ds. Inwestycji; poza tym wzmocnienie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, w tym budowanie długoterminowych relacji z kluczowymi partnerami, np. Chinami jest także bardzo pozytywne;

·         MŚP i przedsiębiorczość: w programie znajduje się wiele sensownych propozycji takich poprawianie środowiska inwestycyjnego, w pełni funkcjonujący rynek wewnętrzny, utworzenie unii kapitałowej czy wspieranie rozwoju MŚP. Z uwagą należy obserwować jak Komisja będzie chciała realizować inicjatywę „restrukturyzacji zapobiegawczej" i gwarantowania drugiej szansy przedsiębiorcom, którzy zbankrutowali - niekorzystna byłaby zbyt daleko posunięta harmonizacja krajowych regulacji w zakresie niewypłacalności przedsiębiorstw; niepokoi nas także brak jakichkolwiek propozycji, jak wzmocnić Small Business Act (SBA). 

·         Energia, środowisko i przemysł: w programie nie ma odniesień do polityki przemysłowej, przemysł pojawia się w kontekście propozycji dla MŚP; utrzymany został kierunek w polityce energetycznej, czyli projekt unii energetycznej, choć nowym elementem jest silniejsze powiązanie energii i transportu; cenna wydaje się inicjatywa współdziałania z sektorami nieobjętymi systemem ETS oraz nowa organizacja rynku energii.

·         Sprawy społeczne, w tym zatrudnienie: do tej pory często uważane za „mniej ważne", bo trudniej kwantyfikowalne i niepodlegające pod kompetencje UE nabierają znaczenia - w aneksie do Programu Prac pojawia się nawet stwierdzenie, że 2016 będzie „rokiem postępu społecznego"; największy niepokój budzi „przegląd celowy" dyrektywy o pracownikach delegowanych, który mógłby zniweczyć cenny z punktu widzenia nie tylko Konfederacji Lewiatan, ale też Polski - kompromis. Uważamy, że prace nad skuteczną implementacją dyrektywy wdrożeniowej do dyrektywy o pracownikach delegowanych powinny być priorytetowym działaniem w tym obszarze; niejasne, w jakim zakresie Komisja zamierza „uszczelniać regulacje prawne w kwestiach społecznych";              

·         REFIT, better regulation i wycofywane propozycje regulacji prawnych: popieramy ideę REFIT-u, ale nie jesteśmy przekonani czy biznes faktycznie skorzysta z tej inicjatywy - do tej pory wycofano tylko regulacje „techniczne", a nie wpływające na funkcjonowanie firm; cenne byłoby, gdyby PE i Rada Europejska uzgodniły procedurę „szybkiego przyjmowania prawa" („fast- track procedure"), która pozwala uniknąć wprowadzania dodatkowych obciążeń poprzez wprowadzanie poprawek; w programie KE na rok 2016 zabrakło także celu redukcji kosztów (w latach 2007-2012 był taki cel).

Podsumowując, skoro Komisja uważa, że nie ma czasu na standardowe działanie, oczekiwalibyśmy większej liczby konkretnych działań mających urzeczywistnić idee i projekty, o których pisano już w 2015 roku.

Komplet dokumentów dotyczących Programu Prac Komisji znajduje się tutaj.