Rada OZE ocenia ustawę o odnawialnych źródłach energii

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan zapoznała się z przygotowaną nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 134). Po dogłębnej analizie prawnej i merytorycznej projektu nowelizacji chcieliśmy zwrócić uwagę na trzy główne problemy, jakie mogą wyniknąć dla wszystkich podmiotów działających w sektorze OZE, w tym biogazowni, w przypadku uchwalenia proponowanych zmian legislacyjnych w obecnym kształcie, a które jak rozumiemy z załączonego uzasadnienia w/w nowelizacji - nie były w żadnej mierze intencją ustawodawcy.

 

Po pierwsze - w proponowanych zapisach nie ujęto odpowiednio przepisów przejściowych dotyczących określenia poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia przez spółki obrotu, co spowoduje czasowe wygaśnięcie tego obowiązku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku, który to obowiązek jest zapisany właśnie w Rozdziale IV. Wywoła to kolejne zawirowania na rynku świadectw pochodzenia, dodatkowo obniżając ich wartość, a w konsekwencji poważne skutki finansowe i prawne, szczególnie dla mniejszych i słabszych finansowo podmiotów.

Po drugie - w proponowanych zapisach nie ujęto odpowiednio przepisów przejściowych nakładających na sprzedawców zobowiązanych obowiązku zakupów energii z instalacji OZE po cenie URE w okresie od 1 stycznia do 30 do czerwca 2016. Problem ten dotknie głównie mniejsze i słabsze ekonomicznie podmioty, które nie mają umiejętności i dostatecznej wiedzy by zbywać produkowaną przez siebie energię bezpośrednio na rynku, a korzystanie z pośredników handlowych jest zbyt kosztowne.

Po trzecie - wydłużenie o 6 miesięcy okresu obowiązywania obecnych regulacji w zakresie wydawania świadectw pochodzenia dla wszystkich uprawnionych podmiotów, w tym dla dużych elektrowni wodnych, stoi w sprzeczności z deklaracjami i wyjaśnieniami złożonymi przez Polskę w Komisji Europejskiej, w związku z toczącym się od dwóch lat postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym nadwsparcia ze środków publicznych wytwórców energii. Zmiana stanu prawnego ustawy OZE w zaproponowanym kształcie oznaczać będzie wznowienie tego postępowania, którego zakończenie było przewidziane na styczeń 2016 z wynikiem korzystnym dla polskich wytwórców energii.

Dodatkowo, utrzymanie dotychczasowego systemu przyznawania świadectw pochodzenia pogłębi znacząco, bo aż o ok 2 TWh nadpodaż na rynku tych świadectw, która na koniec września wyniosła ok. 16 TWh i ma wciąż tendencję rosnącą. Wpływa to bezpośrednio utrzymujące się niskie ceny „zielonych certyfikatów", co dotyka istniejące instalacje OZE, w szczególności biogazownie i producentów biomasy, z których wielu jest bliskich bankructwa.

Propozycje zapisów do ustawy o OZE  

Konfederacja Lewiatan