Spotkanie w sprawie Krajowego Planu Inwestycyjnego

W czasie spotkania, 12 sierpnia br., Lewiatana z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska rozmawiano nt. rozliczania inwestycji ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

 


Informacje ogólne, wprowadzające w dyskusję
1. Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych najprawdopodobniej zostanie opublikowana 25 sierpnia 2015r. i wejdzie w życie w ciągu 14 dni, tj. od 9 września 2015 roku. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zostaną przyjęte i wejdą w życie po 30 września 2015 r.

2. Termin składania sprawozdania z realizacji zadań zgłoszonych do Krajowego Planu Inwestycyjnego nie zmienia się i jest to 30 września.

3. Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że KPI jest decyzją o wiążącej mocy prawnej. Zapisane w KPI wartości mówiące o maksymalnej ilości darmowych uprawnień oraz planowanych nakładach inwestycyjnych, traktowane są przez Komisję Europejską, a tym samym przez resort jako wartości wiążące i nie podlegające zmianie. Oznacza to m.in., iż podmiot realizujący zadanie inwestycyjne nie może wykazać wyższych kosztów kwalifikowalnych do zbilansowania z bezpłatnymi uprawnieniami do emisji CO2 niż to zostało zadeklarowane we wniosku derogacyjnym dla Polski.

4. Kompletny Krajowy Plan Inwestycyjny dla Polski jest dokumentem o charakterze poufnym. Jeśli podmiot realizujący zadanie inwestycyjne potrzebuje weryfikacji kwot zadeklarowanych na swoje zadania inwestycyjne, może złożyć do Ministerstwa Środowiska wniosek i przekazanie stosownych informacji dotyczących danego podmiotu.

Zagadnienia szczegółowe

Wskaźniki zgodności
5. Podmiot, który zrealizował, realizuje lub planuje rozpocząć realizację zadania za 3 miesiące, musi złożyć wniosek o zatwierdzenie wskaźnika zgodności w ciągu 30 dni po wejściu w życie ustawy, tj. najprawdopodobniej do 10 października 2015 r.
6. Wniosek sporządza i przedkłada podmiot realizujący zadanie odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego.

7. Co do zasady, wnioski o zatwierdzenie wskaźników zgodności składa się na 3 miesiące przed rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego. Można natomiast złożyć ten wniosek wcześniej.
8. Ministerstwo Środowiska ma 30 dni na zatwierdzenie wskaźników zgodności.

9. Zadanie, na które podmiot otrzymał bezpłatne uprawnienia do emisji musi być zrealizowane i koniecznym jest osiągnięcie zadeklarowanego wskaźnika zgodności, w przeciwnym razie konieczne będzie zwrócenie równowartości otrzymanych uprawnień. Korekta wsteczna nakładów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami będzie w zasadzie niemożliwa z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji i ustaleń z KE.

10. Składając wniosek o zatwierdzenie wskaźnika zgodności, będzie można skorygować wartości wskaźników jakie zostały informacyjnie przedstawione w 2013 roku. Nie ma minimalnych poziomów wybranych wskaźników zgodności, ich określenie jest decyzją inwestorów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wskaźniki w nowym wniosku będą miały moc wiążącą, tzn. na koniec projektu trzeba będzie wykazać, że zrealizowano zadanie przynoszące efekt określony we wniosku o zatwierdzenie wskaźnika zgodności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, aby deklarowane wskaźniki zgodności były realne do osiągnięcia i były skorelowane z innymi informacjami przekazywanymi do KE. Należy spodziewać się bowiem, iż KE zweryfikuje zadeklarowane wartości wskaźników poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych danych, np.: raporty o emisjach, informacje o mocach zainstalowanych i osiągalnych w źródłach, itp.

11. Dla zadań, dla których podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji, nie ma potrzeby obecnie składania wniosku o zatwierdzenie wskaźnika zgodności. Jest to jednak uwarunkowane wcześniejszą, stosowną informacją do MŚ o zaniechaniu realizacji zadania w ramach KPI.

12. Dla potwierdzenia uzyskania deklarowanego wskaźnika zgodności instalacja będzie musiała przepracować 12 miesięcy i ten okres będzie służył do wyliczenia wskaźnika zgodności po zrealizowaniu inwestycji. Koniecznym będzie ponadto uzyskanie poświadczenia osiągnięcia wskaźnika zgodności przez certyfikowanego weryfikatora.

13. W przypadku zadań zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy i w związku obowiązkiem złożenia wniosku o zatwierdzenie wskaźnika zgodności w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy oraz złożenia poświadczenia o osiągnięciu wskaźnika zgodności w terminie 30 dni od wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej wskaźniki zgodności wystarczającym jest złożenie przedmiotowego poświadczenia na podstawie cieplnych pomiarów gwarancyjnych wykonanych na zakończenie zadania.

14. Wzory: wniosku o zatwierdzenie wskaźnika zgodności i sprawozdania rzeczowo-finansowego zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Środowiska do końca bieżącego tygodnia oraz przesłane do uczestników spotkania.

15. Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji nie zostaną opublikowane przed terminami złożenia wniosków o zatwierdzenie wskaźników zgodności i sprawozdań rzeczowo-finansowych.

16. Jeżeli podmiot nie złoży wniosków o zatwierdzenie wskaźnika w określonym ustawowo terminie to będzie musiał zwrócić bezpłatne uprawnienia do emisji.

Sprawozdanie
17. Do końca września nie będzie opublikowane rozporządzenie wykonawcze. Wzór formularzy do sporządzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań będzie opublikowany na stronie Ministerstwa Środowiska oraz przesłany pocztą elektroniczną do uczestników spotkania.

18. Nowy wzór sprawozdania będzie dostosowany do dwóch cen rozliczeniowych: 14,78€/tCO2 i 20,38€/tCO2.

19. 30 września jest ostatecznym terminem złożenia sprawozdań przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne ujęte w KPI.

20. 30 listopada jest terminem przekazania dokumentów z KOBiZE do MŚ. Oznacza to, że w okresie 1 października - 30 listopada, w wyjątkowych sytuacjach, można będzie dokonać uzupełnienia w złożonych sprawozdaniach.

21. 30 stycznia przekazanie sprawozdań do KE.

22. Informacja odnośnie liczby uprawnień przyznanych instalacjom będzie publikowana w formie obwieszczenia na stronie MŚ. Nie będzie rozporządzeń jak dotychczas.

23. Sprawozdanie składamy jedynie wtedy, gdy były poniesione nakłady inwestycyjne lub jest nadwyżka na danym zadaniu z lat poprzednich.

24. Nawet jeśli podmiot nie chce otrzymać uprawnień do emisji powinien przedstawić poniesione nakłady inwestycyjne, aby wykazać ciągłość realizacji inwestycji do rozliczenia wskaźnika zgodności.

25. Jeśli podmiot ma jeszcze pulę uprawnień z okresu 2013-2014, to poniesione koszty inwestycyjne w 2015 roku może przeliczyć po cenie 14,78€/tCO2 do poziomu wykorzystania puli z lat ubiegłych.
Pozostałe zagadnienia

26. Nie ma daty granicznej do rozliczenia zadań inwestycyjnych ujętych w KPI, będzie można to robić po roku 2020.

27. Zakończenie inwestycji oznacza przekazanie instalacji do eksploatacji.
28. W przypadkach kiedy realizacja inwestycji nie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w takim wypadku nie będzie konieczności przeprowadzania kontroli służb nadzoru budowlanego.

29. W przypadku kiedy inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczającym będzie przeprowadzenie kontroli służb nadzoru budowlanego na etapie zakończenia inwestycji.

30. Pomoc publiczna w postaci bezpłatnych uprawnień do emisji będzie się kumulowała z przyszłym wsparciem dla kogeneracji, jeżeli część wsparcia będzie rekompensować poniesione nakłady inwestycyjne. Jeżeli będzie to czyste wsparcie operacyjne to kumulacja nie będzie następować. Obecnie zielone i czerwone certyfikaty nie są uznawane przez państwo polskie za pomoc publiczną, w związku z czym kumulacja nie następuje.

31. Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 39 projektu ustawy stanowią wszystkie poniesione nakłady na realizację zadania inwestycyjnego, nie tylko te zakwalifikowane do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji (maksymalnie - wartość zapisana dla danego zadania z KPI.

Konfederacja Lewiatan