Startują pierwsze ogólnopolskie Mistrzostwa Kadry BHP

Mistrzostwa Kadry BHP to pierwszy konkurs wiedzy, który wyłoni najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z całej Polski. Organizator konkursu - Koalicja Bezpieczni w Pracy - do udziału zaprasza nie tylko pracowników branży BHP, ale także przedstawicieli środowiska akademickiego i wszystkich zainteresowanych tym obszarem. Pierwszy etap Mistrzostw ruszy 11 maja br.

Celem konkursu jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz stworzenie prestiżowego rankingu ekspertów z tej dziedziny. Inicjatywa ma również stać się podstawą do budowy relacji i integracji środowiska.

- Edukacja i stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP stanowią podstawę w tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy  - mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska. - Poprzez Mistrzostwa chcemy wyłonić najlepszych ekspertów, którzy każdego dnia wyznaczają standardy w branży i wzmacniają pozycję firm, które reprezentują, a tym samym przyczyniają się do budowy bezpieczniejszego środowiska pracy w Polsce  -  dodaje.  

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy potrwa od 11 do 22 maja 2015. W tym czasie do rozwiązania będzie test wiedzy, dostępny pod adresem www.bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa , który składać się będzie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.  Trzydzieści osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu, który wyłoni ostatecznych zwycięzców.

Drugi etap Mistrzostw Kadry BHP odbędzie się w dniach od  8 do 19 czerwca 2015 i składać się będzie z testu wiedzy on-line (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz studium przypadku, podlegającego  ocenie Komisji Konkursowej. Finaliści konkursu zostaną wybrani na podstawie największej liczby punktów, na które sumują się poprawne odpowiedzi z testu etapu II oraz ocena  przyznana przez Komisję Konkursową w zakresie rozwiązania case study. W przypadku pytania opisowego  pod uwagę brane będą najlepiej dobrane narzędzia oraz najwłaściwiej uzasadniony sposób działania. Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Konfederacja Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwycięzcy  Mistrzostw Kadry BHP  zostaną ogłoszeni 24 czerwca 2015 roku podczas uroczystej gali w Warszawie, której Partnerem został Tauron Dystrybucja S.A.

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Konfederacja Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

  

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

 

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

  

Partner Gali Mistrzostw Kadry BHP:

    

  

Partnerzy Merytoryczni Koalicji Bezpieczni w Pracy i Mistrzostw Kadry BHP:

                                

  

Patroni Medialni:

   

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców.  Cel ten realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

Informacje dla mediów:

Marta Knochowska, FleishmanHillard
tel. 724 344 669
e-mail: marta.knochowska@fleishmaneurope.com