Szansa na powrót do dialogu społecznego

Sejm przyjął projekt ustawy o dialogu społecznym, przygotowany i uzgodniony przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To pierwszy krok w kierunku odbudowania skuteczność dialogu społecznego w Polsce.

RDS to krok do przodu w stosunku do Trójstronnej Komisji. Projekt bowiem określa nowy cel działania Rady czyli „prowadzenie dialogu dla zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej". Pozwoli to na łatwiejsze znalezienie wspólnych interesów wszystkim stronom dialogu. Rotacyjne przewodniczenie w Radzie poszczególnych stron przełoży się na większe ich zaangażowanie w prace, a także konieczność wspólnego, długoterminowego planowania tych prac. Wzmacnia się obowiązek konsultowania projektów ustaw, strategii i programów rządowych oraz powstaje uprawnienie do proponowania wspólnych projektów zmian prawnych. Zakłada się większą jawność prac Rady, łącznie z rocznym oficjalnym sprawozdaniem z działalności przed parlamentem. Wprowadzenie mechanizmu głosowania większościowego uniemożliwi z kolei blokowanie efektów wspólnych prac przez jedną organizację. Widać z tego, że nowy projekt ma rozwiązać problemy, z którymi borykała się Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych.

Polska potrzebuje dialogu społecznego dla tworzenia warunków stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który rozładowuje napięcia społeczne. Udział partnerów społecznych w tworzeniu regulacji wpływa na poprawę jakości stanowienia prawa oraz lepsze jego dopasowanie do realnych potrzeb. Poziom kapitału społecznego jest jednym z najważniejszych czynników wyróżniających kraje najwyżej rozwinięte. W Polsce tego kapitału społecznego ciągle brakuje i będzie go dalej brakować o ile nie zainwestujemy w dialog: odpowiedzialny, rzeczowy, i konstruktywny.

„Właśnie zyskujemy bardzo dobry instrument do budowania kapitału społecznego i przyspieszenia rozwoju społeczno-ekonomicznego w postaci nowej ustawy. Sama ustawa nie załatwi jednak wszystkiego, potrzebne jest rzeczywiste zaangażowanie i konstruktywne podejście wszystkich stron. Mamy przed sobą ogromną szansę. Trzeba to tylko dobrze wykorzystać" - komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan.