Tylko dwie organizacje zaangażowane w proces konsultacji SZOOP RPO na lata 2014-2020

Na Dolnym Śląsku tylko dwie organizacje biznesu zaangażowały w proces konsultacji SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tylko związki regionalne Konfederacji Lewiatan odpowiedziały na apel władz województwa i uczestniczyły w procesie konsultacji publicznych projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. - Po raz kolejny dowodzi to, że organizacje regionalne Konfederacji Lewiatan należą do najbardziej aktywnych na Dolnym Śląsku w skutecznym zabieganiu o lepsze rozwiązania dla lokalnego biznesu - mówi Artur Mazurkiewicz, Prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Z raportu zakończonych konsultacji wynika, że na 22 działające regionalne organizacje biznesu (regionalne i lokalne izby gospodarcze, regionalne związki pracodawców) tylko Dolnośląscy Pracodawcy oraz Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska aktywnie uczestniczyły w konsultacjach. W sumie zgłosiły 29 postulatów i uwag merytorycznych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Żadna z działających izb gospodarczych na Dolnym Śląsku nie wystąpiła z postulatami, aby uprościć lub ułatwić przedsiębiorcom aplikowanie o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020 . Również pozostałe, reprezentatywne organizacje pracodawców nie były zainteresowane udziałem w konsultacjach Urzędu Marszałkowskiego. - Jesteśmy najbardziej wpływową regionalną organizacją biznesową, reprezentującą interesy dolnośląskich pracodawców. Udowodniliśmy, że potrafimy zabiegać o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu na Dolnym Śląsku, aktywnie współpracując z Urzędem Marszałkowskim - podkreśla Artur Mazurkiewicz.

Szczegółowy opis osi priorytetowych (SzOOP) RPO dokładnie określa, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o wsparcie w ramach nowego programu. Wymóg przygotowania tego dokumentu został określony w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Podstawowym celem uszczegółowienia RPO WD 2014-2020 jest przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat zasad wdrażania poszczególnych priorytetów oraz systemu oceny i wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów. Zapisy SzOOP są ponadto podstawą do formułowania wytycznych dla beneficjentów w poszczególnych konkursach.