Za wysokie opłaty dla audytorów

Projekt założeń ustawy o biegłych rewidentach zawiera część postulatów zgłaszanych przez firmy, ale wiele pomysłów jest w dalszym ciągu niekorzystnych dla branży audytorskiej, np. wysokość opłat, czas trwania kontroli - uważa Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu założeń ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Uwzględnia ona szereg uwag zgłoszonych przez zainteresowane podmioty podczas konferencji uzgodnieniowej. Wciąż jednak zawiera pomysły niekorzystne dla branży audytorskiej.
Projekt założeń określa sposób obliczania rocznej opłaty z tytułu nadzoru działalności firm audytowych. Konfederacja Lewiatan, w przesłanym Ministerstwu Finansów stanowisku proponuje stworzenie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli MF, oraz interesariuszy, takich jak Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, przedstawiciele firm audytorskich.

- Wspólna praca nad oszacowaniem kosztów kontroli przez Komisję Nadzoru Audytowego ma ogromne znaczenie, ponieważ proponowany poziom obciążeń firm audytorskich (7% przychodów z tytułu wykonania czynności rewizji finansowej na rzecz jednostek zainteresowania publicznego) pochłonie całość otrzymanego wynagrodzenia firm audytorskich za badanie połowy ze skontrolowanych badań - mówi Adrian Karkoszka, ekspert Departamentu Prawnego Konfederacji Lewiatan.

Projekt zakłada również podział kontroli firm audytorskich i jednostek zainteresowania publicznego między Komisję Nadzoru Audytowego i Krajową Komisję Nadzoru. Przedmiotowy podział kontroli między KNA i KKN będzie powodował podwójne kontrole audytora dotyczące jednego audytowanego podmiotu JZP. - Rozdzielenie kontroli jakości badań ustawowych od kontroli jakości pozostałych czynności rewizji finansowych świadczonych na rzecz JZP będzie powodowało brak spójności prowadzonych kontroli i zwiększy koszty instytucji kontrolujących - dodaje Adrian Karkoszka.

Ponadto Konfederacja Lewiatan postuluje ograniczenie czasu trwania kontroli w firmach audytorskich. Projekt założeń go nie określa, co może zwiększyć obciążenia administracyjne i dezorganizować prace w firmach audytorskich. - Rozumiejąc, że mogą występować sytuacje, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo nieprawidłowości proponujemy określenie przesłanek dla wychodzenia poza zdefiniowany ustawowo czas trwania kontroli.

Konfederacja Lewiatan