Opinia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (projekt ustawy)

W Uzasadnieniu  do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jej Autorzy piszą, że „przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na przyszły rok lub wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2016."  To zdanie wskazuje, że jakiekolwiek uwagi do przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy nie są uzasadnione, bowiem budżet państwa na 2016 r. został już przez rząd przyjęty, a w nim zostały zapisane wydatki, które teraz wymagają zmian w innych ustawach. Formalność.

Projekt budżetu państwa na 2016 r. nie został jednak jeszcze przyjęty przez Sejm i Senat. Istnieje zatem, w opinii Konfederacji Lewiatan, uzasadnienie dla wskazania wątpliwości dotyczących zaplanowanych zmian ustawach wskazanych w projekcie ustawy.

 

Uwagi szczegółowe

 

1.         Art. 2, art. 5, art. 10, art. 11

Zgodnie z proponowanymi zmianami staż podyplomowy (art. 2 pkt 1 projektu ustawy), rezydentury (art. 2 pkt 2 projektu ustawy) i specjalizacje dla lekarzy i lekarzy dentystów będą finansowane (także) ze środków Funduszu Pracy. Podobne finansowanie zakłada się przy specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (art. 5 i 10 projektu ustawy).

Oznacza to, że kolejny raz środki z Funduszu Pracy będą przeznaczone również na dokształcanie grup zawodowych związanych ze służbą zdrowia.

Konfederacja Lewiatan nie neguje potrzeby kształcenia ustawicznego kadry medycznej, jednak nie akceptujemy finansowania tych zadań ze środków Funduszu Pracy, który jest przeznaczony na wsparcie kształcenia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Analiza rynku wyraźnie wskazuje, że zawody medyczne są deficytowe i osoby kończące studia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie/położnictwie nie zasilają grupy osób bezrobotnych.

Konfederacja Lewiatan zawsze, odkąd rząd wykorzystuje środki z Funduszu Pracy na cele niezwiązane z ich ustawowym przeznaczaniem (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zwraca uwagę na to nadużycie.

 

2.         Art. 15

Projekt ustawy proponuje rezygnację w 2016 r. z ustawowego (ustawa o finansach publicznych, art. 29 ust.10) zakazu zwiększenia dotacji z budżetu państwa, jeśli KRUS będzie potrzebował większych środków niż te zaplanowane dla tego funduszu celowego.

W Uzasadnieniu do projektu ustawy mowa jest o tym, że KRUS może potrzebować większych niż zaplanowano środków na wypłatę „...świadczeń emerytalnych dla osób pobierających dotychczas renty strukturalne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa".

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że z zapisu art. 15 nie wynika, że dodatkowy transfer środków z budżetu państwa do Funduszu Emerytalno-Rentowego będzie możliwy jedynie w sytuacji, gdy wzrośnie liczba wniosków składanych przez osoby pobierające dotychczas renty strukturalne z ARiMR. W związku z powyższym proponujemy, aby art. 15 brzmiał:

„W 2016 r. do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego, którym dysponuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nie stosuje się art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.9)) w przypadku, gdy liczba składanych wniosków o świadczenia emerytalne przez osoby pobierające dotychczas renty strukturalne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie większa niż zaplanowana w budżecie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego".

 

3.         Art. 17.

Konfederacja Lewiatan wskazuje na konieczność usunięcia art. 17 z projektu ustawy, a tym samym na konieczność zaplanowania w budżecie państwa na 2016 r. środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki na „...promocję wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, pomoc dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw, finansowanie opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi, zakup nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi i wspieranie ekologicznego transportu" (art. 37a ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). Proponowana w projekcie ustawy w art. 17 rezygnacja na 2016 r. z wyodrębnienia środków w budżecie państwa na ww cel  kolejny już rok uniemożliwi rzeczywiste wykorzystanie zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie (zamrożenie środków finansowych spowodowało, że rozporządzenie nie zostało nawet notyfikowane Komisji Europejskiej).

Rosnące cele związane z wykorzystywaniem paliw odnawialnych w transporcie generują coraz większe koszty dla firm paliwowych. Wiele krajów UE zauważa to i jako remedium obejmuje producentów paliw silnikowych oraz producentów biopaliw różnego rodzaju programami pomocowymi (np. ulgi podatkowe w Szwecji czy na Litwie). Polska jest krajem, w którym od kilku lat nie funkcjonuje żaden tego typu program, mimo że cele związane z wykorzystywaniem biopaliw w transporcie są u nas bardzo wysokie (wyższe są jedynie we Francji, w której firmy paliwowe dysponują szerszą gamą realizacji tych celów niż firmy polskie). W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, że poziom obowiązku wykorzystywania biopaliw (Narodowy Cel Wskaźnikowy) wzrośnie w Polsce w 2018 r. o 20 proc. w stosunku do celu na 2016 r. i wyniesie 8,5 proc. Spełnienie tego obowiązku na takim poziomie wymagało będzie szybkiego uruchomienia instalacji do produkcji biopaliw kolejnych generacji. Opłacalność takiego przedsięwzięcia jest jednak uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego.


Konfederacja Lewiatan, 6 listopada 2015 r.

KL/619/250/3183/MSK/2015