Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o udzielenie wsparcia dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o kredytobiorcach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt.

Konfederacja Lewiatan nie ma zastrzeżeń do projektu rozporządzenia. Mamy natomiast uwagi dotyczące wzoru wniosku, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Uważamy, że jest nieprecyzyjny, niejasny, odwołujący się do znajomości różnych ustaw. Utrudni to potencjalnym Wnioskodawcom skorzystanie z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o kredytobiorcach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt.

1)        W części B (Oświadczenie dotyczące przesłanek przyznania wsparcia), w pkt. 1.2 osoba wnosząca o udzielenie wsparcia ma oświadczyć, że ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych przez jej gospodarstwo domowe. Jednocześnie w części C (Oświadczenia o dochodach i liczbie osób gospodarstwa domowego oraz o stanie majątkowym) osoba ta ma oświadczyć w pkt. 2.4 jaka jest wysokość współczynnika wyrażającego relację  wysokości płaconej raty z tytułu kredytu mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów. Oznacza to, że osoba wnosząca o udzielnie wsparcia musi we wniosku oświadczać 2 razy to samo - raz ogólnie, a drugi raz bardziej szczegółowo.

Konfederacja Lewiatan postuluje rezygnację z oświadczenia w części B, pkt, 1.2
i pozostawienie jedynie oświadczenia w części C, pkt. 2.4.

2)        W części B w 1.3 podpunkt 1) i 2) pojawia się pojęcie „dochód" zdefiniowane w przypisie  nr 2: „ilekroć we wniosku jest mowa o dochodzie to jest to dochód obliczony na podstawie  art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...". Mówi on m.in., że „...za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony". Sprawa wydaje się jasna. Konfederacja Lewiatan zwraca jednak uwagę, że:

a)      w części B osoba składająca wniosek oświadcza, że w dniu złożenia wniosku „1.3 Moje gospodarstwo domowe uzyskuje dochód..."

b)      w części C osoba składająca wniosek ma złożyć oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku2.1 miesięczny dochód osiągany przez moje gospodarstwo domowe wynosi:..."

Należy również zwrócić uwagę, iż odwołanie do definicji dochodu powinno być już wskazane w rubryce 1.2 (część B) wniosku, nie zaś dopiero w rubryce 1.3.

Odniesienie pojęcia „dochód" do definicji z ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie zobowiązanie osoby składającej wniosek do określenia dochodu „w dniu złożenia wniosku" jest ze sobą sprzeczne.

3)         Wniosek powinien być prosty i zrozumiały dla przeciętnego obywatela, który chciałby z niego skorzystać. Tymczasem we wniosku występuje trzykrotne odniesienie się do różnych ustaw (Kodeks pracy, ustawa o pomocy społecznej), i to w kluczowych sprawach (kluczowych, bo dotyczących m.in. poziomu dochodu, którego przekroczenie nie pozwala na udzielenie wsparcia). Jego wypełnienie wymaga zatem przeczytania wskazanych regulacji prawnych, zrozumienia ich i właściwego zastosowania.
W Uzasadnieniu do rozporządzenia projektodawca zapisał, że „...przewiduje się zamieszczenie na stronie internetowej BGK oraz kredytodawców szczegółowej broszury informacyjnej zawierającej instrukcję wypełniania wniosku", czyli sam dostrzega problem.

Konfederacja Lewiatan postuluje taką zmianę zapisów w projekcie wniosku, aby stały się zrozumiałe i nie trzeba byłoby dla jego wypełnienia opracowywać INSTRUKCJI, a wnioskodawcy nie musieli zatrudniać doradców.

4)        Postulujemy ujednolicenie nazewnictwa, np. w części C w pkt. 2.3 jest zapisana „wysokość miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego", a w pkt. 2.4 jest zapisana „wysokość płaconej raty z tytułu kredytu mieszkaniowego", co dla części osób wypełniających wniosek może oznaczać, że w punktach tych chodzi o co innego.

5)        Postulujemy wprowadzenie w części C w pkt. 2.4 „wzoru" pozwalającego wyliczyć współczynnik. Zapis pkt. 2.4 mógłby brzmieć: „wysokość współczynnika wyrażającego relację wysokości płaconej raty z tytułu kredytu mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów, czyli 2.4 = 2.3 : 2.1".

6)      Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, przesłanki wyłączające możliwość udzielenia wsparcia z tytułu utraty pracy to utrata pracy następuje w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub utrata pracy nastąpiła w trybie art. 52 par. 1 ustawy Kodeks pracy (z winy pracownika). Biorąc pod uwagę konstrukcję wniosku o udzielenie wsparcia, należy zauważyć, że oznaczenie odpowiedniego checkbox'u w polu „za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub pracodawcę" (bez przesyłania jakichkolwiek dokumentów dodatkowych, potwierdzających ten fakt), nie pozwala Kredytodawcy (Bankowi) stwierdzić, czy utrata zatrudnienia nastąpiła za wypowiedzeniem przez kredytodawcę (przesłanka wyłączająca możliwość udzielenia wsparcia) czy też za wypowiedzeniem przez pracodawcę (przesłanka akceptowalna).

 

Wydaje się zatem, że przesłanki te powinny zostać umieszczone rozłącznie, tj.:

1) za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę;

2) za wypowiedzeniem przez pracodawcę;

3) w trybie art. 52 par. 1 ustawy Kodeks Pracy.

Konfederacja Lewiatan uważa, że wniosek o udzielenie wsparcia w projektowanym kształcie nie jest przyjazny w sposobie komunikowania się z osobą, która ten wniosek będzie miała wypełnić. Gdy dojdzie jeszcze do tego zapewne wielostronicowa Instrukcja jego wypełniania, to będzie to skuteczny instrument zniechęcania do skorzystania przez kredytobiorców ze wsparcia.

 

Konfederacja Lewiatan, 12 listopada 2015 r.

KL/625/253/3232/MSK/AK/2015