Konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie serię konsultacji dotyczących gospodarki cyfrowej, dyrektywy mediacyjnej oraz podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego.

  • Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 6.01.2016

Obligacje zabezpieczone w Unii Europejskiej (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 6.01.2016

Unijne ramy prawne dotyczące usług finansowych (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 6.01.2016

Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture capital (EuVECA) i rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) (więcej informacji tutaj)

  • Komunikacja

Termin odpowiedzi: 7.12.2015

Ocena i przegląd ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 7.12.2015

Konsultacje publiczne na temat zapotrzebowania na szybki internet dobrej jakości po 2020 r. (więcej

informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 16.12.2015

Standardy w ramach jednolitego rynku cyfrowego: priorytety i wynik (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 28.12.2015

Geo-blocking and other geographically-based restrictions when shopping and accessing information in the EU (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 30.12.2015

Środowisko regulacyjne platform, pośredników internetowych, chmur obliczeniowych i gospodarce współpracy (collaborative economy) (więcej informacji tutaj)

  • Podatki

Termin odpowiedzi: do 27.11.2015

Konsultacje w sprawie przeglądu obowiązującego prawodawstwa dotyczącego „struktury" podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 18.12.2015

Konsultacje społeczne na temat modernizacji systemu podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego (więcej informacji tutaj)

  • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 16.11.2015

Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej (więcej informacji tutaj)

  • Sprawiedliwość

Termin odpowiedzi: do 11.12.2015

Konsultacje społeczne w sprawie stosowania dyrektywy 2008/52/WE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (więcej informacji tutaj)

  • Sprawy wewnętrzne

Termin odpowiedzi: do 29.10.2015

Pakiet dotyczący inteligentnych granic (więcej informacji tutaj)

  • Transport

Termin odpowiedzi: 25.11.2015

Zapewnianie dostępnych na terenie całej UE usług w zakresie informacji o podróżach z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu na mocy dyrektywy 2010/40/UE w sprawie inteligentnych systemów transportowych (więcej informacji tutaj)

  • Zdrowie publiczne

Termin odpowiedzi: do 24.11.2015

Szczegółowe ustalenia dotyczące procedur inspekcji w zakresie badań klinicznych, w tym wymogi dotyczące kwalifikacji i szkolenia inspektorów na podstawie art. 78 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 536/2014 (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 24.11.2015

Szczegółowe wytyczne Komisji dotyczące dobrej praktyki wytwarzania badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zgodnie z art. 63 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 536/2014 (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 14.12.2015

Konsultacje społeczne dotyczące tlenku cynku (barwnika) w ramach rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 14.12.2015

Konsultacje społeczne dotyczące chloroacetamidu w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z opiekunem z biura w Warszawie oraz z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).