List w sprawie ochrony danych osobowych

Konfederacja Lewiatan wystosowała list do Premier Ewy Kopacz. Aktualnie negocjowany tekst przepisów zawiera postanowienia, które budzą nasz niepokój.

Szanowna Pani Premier,

Prace nad unijną reformą przepisów o ochronie danych osobowych są w końcowej fazie. Od kilku miesięcy trwa trójstronna dyskusja pomiędzy Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, mająca na celu ustalenie wspólnego tekstu, łączącego wypracowane wcześniej stanowiska tych instytucji. Jest to kluczowy i ostatni moment na zapewnienie by projekt rozporządzenia rzeczywiście stworzył solidne ramy prawne, które pozwolą na rozwój bezpiecznego i innowacyjnego Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Dalszy rozwój polskiej i europejskiej gospodarki zależy w dużej mierze od tego czy nowe, ujednolicone ramy prawne pozwolą na innowacyjną działalność i wykorzystanie danych z korzyścią dla konsumentów, obywateli i podmiotów gospodarczych. Dane są jednym z najważniejszych zasobów wykorzystywanych na potrzeby rozwoju produktów lub usług w każdej firmie, działalności badawczej i naukowej oraz edukacji. Szanse i możliwości płynące z rewolucji cyfrowej zależą od swobody przepływu danych, możliwości ich wykorzystania do analiz Big Data oraz zastosowań w zakresie „internetu rzeczy",
czy udostępniania w chmurze obliczeniowej.

Projekt rozporządzenia powinien przyczynić się do ułatwienia transgranicznej działalności firm, zmniejszenia kosztów i zniesienia obecnej fragmentaryzacji przepisów dotyczących ochrony danych. Aby do tego doprowadzić i w pełni wykorzystać potencjał innowacyjnej gospodarki opartej na danych, niezbędne są wyważone i ujednolicone na terenie UE ramy prawne. Tymczasem, w wielu aspektach projekt rozporządzenia jest sprzeczny nawet z zaprezentowaną niedawno przez Komisję Europejską strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, popieraną przez Polskę.

Aktualnie negocjowany tekst zawiera postanowienia, które budzą nasz poważny niepokój. Nadmierne obowiązki generują niepotrzebne koszty i wymagania dokumentacyjne, zwłaszcza wobec MŚP. Dla wielu firm, nowe wymagania będą stanowiły barierę do wykorzystania nowoczesnych technologii i wprowadzą zmniejszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki, w szczególności MŚP z krajów słabiej rozwiniętych. Wyniki analiz treści projektu potwierdzają obawę, że równowaga pomiędzy koniecznością zapewnienia realnej ochrony prywatności, a korzyściami społecznymi  i gospodarczymi, które technologie cyfrowe mogą przynieść obywatelom, społeczeństwu i przedsiębiorstwom została istotnie zachwiana.

Konfederacja Lewiatan od początku aktywnie uczestniczyła w debacie nad projektem rozporządzenia. Szczegółową analizę tych postanowień oraz naszych rekomendacji co do treści Projektu zawierają załączone dokumenty.

W związku z powyższym, kieruję do Pani Premier prośbę o zwrócenie się do Przewodniczącego Komisji Europejskiej i do innych instytucji zaangażowanych w prace nad Projektem z wnioskiem o to, by zanim Projekt zostanie przyjęty poddano go wnikliwej analizie pod kątem kosztów, które można wyeliminować bez uszczerbku dla ochrony prywatności oraz pod kątem całościowego wpływu Projektu na rozwój gospodarki i innowacyjność.

 

Z poważaniem,


Henryka Bochniarz

Prezydent Konfederacji Lewiatan