Forum gospodarcze Polska - Unia Europejska - Zatoka Perska

Konfederacja Lewiatan objęła patronatem „Forum gospodarcze Polska - Unia Europejska - Zatoka Perska", które odbędzie się w kwietniu 2016 r. Konfederacja organizowana jest przez CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Celem organizatorów projektu jest wsparcie polskich firm w rozwijaniu działalności inwestycyjnej na rynkach państw RWZP oraz umacnianie współpracy gospodarczej między Polską, Unią Europejską a Zatoką Perską. Konferencja „Forum gospodarcze Polska - Unia Europejska - Zatoka Perska" adresowana jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają podjąć działalność inwestycyjną za granicą oraz do przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych zajmujących się promocją polskiej gospodarki i organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców. Planowany termin konferencji: wiosna 2016 r.

Cele szczegółowe:

* promowanie praktycznych informacji na temat specyfiki rynków państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, w szczególności na temat uwarunkowań prawnych i kulturowych prowadzenia działalności gospodarczej w Zatoce Perskiej oraz instrumentów wsparcia dla polskich inwestorów,

* rozpoznanie możliwości biznesowych poprzez wskazanie sektorów o wysokim potencjale wzrostu oraz określenie potrzeb inwestycyjnych poszczególnych rynków,

* zapewnienie platformy współpracy między przedsiębiorcami z Polski i RWZP, przedstawicielami polskich placówek handlowych oraz ambasad państw regionu, a także decydentami z Polski, UE i państw RWZP.

 

***

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców regionem Zatoki Perskiej. Przejawia się on przede wszystkim w formie zwiększenia wolumenu i wartości wymiany handlowej między Polską a państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej (RWZP). Od 2011 r. polski eksport rośnie w średnim tempie 42 proc. rocznie, a w 2014 r. całkowita wartość towarów sprzedanych do krajów RWZP wyniosła 6,5 mld złotych. Ponadto, w związku z prowadzoną polityką dywersyfikacji gospodarczej oraz dużą siłą nabywczą państw regionu, polskie podmioty coraz częściej decydują się na rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w Zatoce Perskiej. Choć działania te są podejmowane przez relatywnie małą liczbę podmiotów, trend ten staje się coraz bardziej wyraźny i należy go wspierać poprzez promowanie dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami.

 

 CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych jest prywatną, niekomercyjną i niezależną instytucją badawczą założoną we wrześniu 1991 roku w Warszawie. Misją CASE jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją, reformami, integracją i rozwojem, CASE ma na celu poprawę społeczno-ekonomicznej sytuacji społeczeństw.

CASE prowadzi badania z zakresu ekonomii i nauk społecznych, organizuje seminaria i warsztaty, publikuje badania i analizy. CASE angażuje się w międzynarodowe projekty, w ramach których współpracuje m.in. z London School of Economics czy Institute for Advanced Studies.