Duże firmy mogą liczyć na wsparcie finansowe ambitnych projektów

Ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dużych przedsiębiorstw w działaniu Szybka ścieżka. Warunki wsparcia w tym oraz kilku innych działaniach zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój. Zdaniem Konfederacji Lewiatan dofinansowanie mogą otrzymać projekty najbardziej ambitne, złożone, o ponadprzeciętnej wartości.


Wyższe wymogi wobec projektów B+R dużych firm
W schemacie wsparcia o nazwie Szybka ścieżka małe i średnie przedsiębiorstwa od kilku miesięcy mogą ubiegać się o dofinansowanie samodzielnych projektów badawczo-rozwojowych. Teraz zasady wsparcia w tym działaniu przyjęto również dla projektów dużych firm, które będzie można składać od połowy października. Podobnie jak w konkursie dla MŚP, wspierane projekty powinny prowadzić do powstania innowacji produktowych lub procesowych, a beneficjent będzie zobowiązany do ich wdrożenia po zakończeniu projektu.

- W trakcie oceny projektów analizowane będzie zapotrzebowanie rynku na planowane rezultaty w postaci nowego produktu czy technologii, a także opłacalność ich wdrożenia. Nie mniejsze znaczenie będzie miała weryfikacja zespołu badawczego i zarządzającego wnioskodawcy, jego dotychczasowego doświadczenia i potencjału do realizacji projektu - wyjaśnia Łukasz Dyba, ekspert Konfederacji Lewiatan.

- To co wyróżnia konkurs skierowany do dużych przedsiębiorstw to wymóg, aby rezultat projektu charakteryzował się nowością w skali światowej oraz próg minimalnych kosztów kwalifikowanych na poziomie 12 mln zł. To wysoko postawione warunki, które ukierunkowują wsparcie na projekty najbardziej ambitne, złożone, o ponadprzeciętnej wartości - dodaje Dyba. - Konfederacja Lewiatan postulowała obniżenie progu kosztów pierwotnie planowanego na poziomie 20 mln zł. Taki warunek mógłby nadmiernie zawęzić możliwości wsparcia, stanowiąc barierę wejścia dla projektów jakościowo dobrych, lecz o kosztach mniejszych od wskazanej kwoty.
Nabór projektów B+R dużych przedsiębiorstw w Szybkiej ścieżce potrwa od 14 października do 30 listopada 2015 r.

Wsparcie projektów w nowych działaniach
Znane są również zasady wsparcia projektów w następujących poddziałaniach programu Inteligentny Rozwój, w których konkursy zostaną ogłoszone w najbliższym czasie:

- poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne" - wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych w konsorcjach przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Podobnie jak w Szybkiej ścieżce, w projekcie realizowane mogą być badania przemysłowe i prace rozwojowe, a planowane rezultaty projektu muszą charakteryzować się nowością w skali światowej;

- poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" - wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania prawami własności przemysłowej. MŚP będą mogły pokryć koszty ponoszone na uzyskanie ochrony własności przemysłowej m.in. w postaci patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe, a także na realizację takiej ochrony;

- poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" - wsparcie projektów małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających wyniki prac B+R (własne lub zakupione), w formie częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji technologicznej.

Konfederacja Lewiatan