Apel o rozsądek w sprawie „równej płacy” i mobilności pracowników

Osiem europejskich organizacji pracodawców z inicjatywy Konfederacji Lewiatan wystosowało wspólne pismo do Komisji Europejskiej. Adresatami listu są V. Dombrovskis, wiceprezydent Komisji Europejskiej ds. Euro i Dialogu Społecznego, M. Thyssen Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników oraz E. Bieńkowska Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. List sygnowały organizacje biznesowe z Czech, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowacji i Polski.

W treści listu sygnatariusze wyrazili stanowisko wobec zaplanowanego przez Komisję Europejską celowego przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników, który, ma m.in. zapewnić, „że ta sama praca w tym samym miejscu będzie tak samo wynagradzana". Sygnatariusze listu zwracają uwagę na zagrożenia wynikające w wprowadzenia takiej zasady. Wyrównując wynagrodzenia w poszczególnych „miejscach pracy" wyklucza się możliwość konkurowania oraz wymusza dyskryminację płacową wśród pracowników jednej firmy wykonujących pracę w różnych „miejscach pracy" w różnych krajach. Dlatego apelują do Komisji o powstrzymanie się od rozpoczęcia procesu rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Istnieją poważne obawy że koszty tego działania dla gospodarki UE i krajów członkowskich mogą znacznie przewyższyć wątpliwe korzyści.

Planowane wprowadzenie zasady „równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy" stanowi zagrożenie dla swobody świadczenia usług, jednego z fundamentów Unii Europejskiej i niezbędnego warunku funkcjonowania wspólnego rynku. Zapowiadane zrównanie płac na zasadach wynikających ze sformułowania „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy" praktycznie wyeliminuje możliwość konkurencji cenowej w sektorze usług. Tym samym wyeliminowane zostaną czynniki przewagi konkurencyjnej i rozwoju europejskiej gospodarki wynikające z korzyści kosztów komparatywnych. Oznacza to nie tylko redukcję części sektora usług w ramach gospodarki UE, ale także podwyższenie kosztów usług w UE. W konsekwencji konkurencyjność gospodarki UE wobec podmiotów gospodarki światowej ulegnie osłabieniu. Dodatkowo prawo europejskiego konsumenta do wyboru najlepszego usługodawcy zostanie znacznie ograniczone, a koszty usług wzrosną.

Wprowadzenie zasady, że pracownik firmy ma mieć wypłacane różne wynagrodzenie w zależności od tego w jakim kraju jest świadczona usługa, może stać w sprzeczności z zasadą równości płac w ramach firmy. W przedsiębiorstwach świadczących usługi w kilku krajach równocześnie nagminnie będzie dochodziło do sytuacji, w której kilku pracowników zatrudnionych na takim samym stanowisku i świadczących taką samą pracę będzie miało wypłacane różne wynagrodzenie w zależności od tego w jakim kraju świadczą pracę. Zasada „równej płacy" może zatem doprowadzić do istotnych nierówności płacowych wewnątrz firmy. Stanowi ona także nadmierną ingerencję w możliwość autonomicznego zarządzania przedsiębiorstwem przez władze firmy, ponieważ nadmiernie determinuje wysokość wypłacanych w firmie wynagrodzeń i odbiera możliwość tworzenia motywacyjnych systemów wynagradzania.
Ponadto Komisja Europejska niewłaściwie dobiera narzędzia do osiągnięcia zapowiadanych celów. W naszej ocenie zamiast koncentrować się na wprowadzeniu niejasnej i niebezpiecznej dla gospodarki zasady „równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy".

Komisja Europejska powinna przede wszystkim skupić się na implementacji obowiązującej już tzw. dyrektywy wzmacniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników. Dyrektywa ta, właściwie wdrożona, może istotnie poprawić sytuacje delegowanych pracowników, jednocześnie nie tworząc nadmiernych zagrożeń dla firm świadczących usługi za granicą.

Dyrektywa o pracownikach delegowanych

List w sprawie dyrektywy w języku angielskim

Konfederacja Lewiatan