Dane dotyczące obywateli UE zatrudnionych w UK

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/methodologies/aguidetolabourmarketstatistics#economic-inactivity), w I kw. br. liczba osób bezrobotnych pozostała praktycznie na tym samym poziomie co w poprzednio badanym okresie (tj. IV. kw. ub. r.) i wyniosła 1,69 mln (5,1%).


Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,58 mln osób, co stanowiło liczbę o 44 tys. wyższą w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 409 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia wyniósł 74,2%.

Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:

•                 liczba osób bezrobotnych i niepodejmujących starań w celu znalezienia pracy dla grupy wiekowej 16-64 lata (economically inactive) wyniosła 8,90 mln osób, co stanowiło liczbę o 20 tys. niższą w stosunku do poprzedniego kwartału i o 116 tys. w skali roku;

•                 przyjmując kryterium zatrudnienia wg płci, poziom zatrudnienia mężczyzn wyniósł 79,3%, a kobiet 69,2% (przy czym poziom zatrudnienia kobiet był najwyższy od momentu prowadzenia tego rodzaju statystyk);

•                 w stosunku do poprzednio badanego okresu liczba osób bezrobotnych w grupie wiekowej 16-24 lata pozostała na zbliżonym poziomie i wyniosła 631 tys. Zatrudnienie osób dla tej grupy wiekowej szacuje się na 3,99 mln osób (2,61 mln osób jest nieaktywnych zawodowo, w tym 1,99 mln stanowią studenci nieposiadający żadnej formy zatrudnienia);

•                 w skali roku liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 182 tys. i wyniosła 4,69 mln;  

•                 średni wzrost płac, nieuwzględniający premii, wyniósł 2,0% w skali roku.

Kwartalny raport dot. poziomu bezrobocia zawiera też dane nt. obcokrajowców zatrudnionych w UK, w tym obywateli UE (urząd statystyczny dokonuje rozróżnienia w oparciu o kraj urodzenia i posiadane obywatelstwo). W I kw. br., spośród 5,24 mln praujących w UK obcokrajowców urodzonych poza UK, 3,03 mln stanowiły osoby spoza UE, a 2,21 mln osoby z p.cz. UE. W tym samy okresie liczba zatrudnionych w UK obywateli innych państw wzrosła w skali roku o 229 tys. (tj. o 7,4%) i wyniosła 3,33 mln osób, z czego 2,15 mln stanowili obywatele UE27 (p.cz. UE bez UK), a 1,19 mln obywatele państw spoza UE. Co istotne, roczny wzrost zatrudnienia wśród obywateli innych państw niż UK (229 tys., z czego 224 tys. to obywatele innych p.cz. UE) był znacznie wyższy od wzrostu zatrudnienia obywateli UK (185 tys.). Dodatkowo, analizując dane dot. zatrudnienia obywateli UE warto wskazać, że większy roczny wzrost odnotowano w stosunku do obywateli państw UE14 (16,3%), aniżeli UE8 (3,4%), jednak najwyższy roczny wzrost zatrudnienia odnotowano w stosunku do obywateli państw UE2 (31,5%).

Równocześnie okazuje się, że w skali roku na 1,9 mln pracowników zagranicznych w UK przyjmujących brytyjskie obywatelstwo, aż 1,83 mln stanowią obywatele państw spoza UE.  

Oprac. M. Kozak, Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Londynie