EKES za rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników

Dyskusja nad opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników i wprowadzeniu zasady „taka sama płaca, za taką samą pracę, w tym samym miejscu" była najburzliwszą częścią 521 Sesji Plenarnej Komitetu. Mimo początkowo uzgodnionego w grupie analitycznej kompromisowego projektu opinii, Sekcja Spraw Społecznych, z inicjatywy grupy pracowników, z silnym głosem polskich związkowców, wprowadziła ponad 50 poprawek, które ten kompromis zniszczyła.

Sesja plenarna zajmowała się więc opinią, która de facto odzwierciedliła stanowiska członków grupy drugiej i trzeciej, proponowała rozszerzenie podstawy prawnej rewizji, a wszystko to bez odniesień do skutków gospodarczych, do wspierania postaw protekcjonistycznych, do niszczenia wspólnego rynku usług, dla konkurencyjności Europy. W efekcie, grupa I przedstawiła kontr opinię, czyli pierwotną wersję kompromisową. W głosowaniu zyskała 1/3 głosów, co oznacza, że będzie załączona do oficjalnie przegłosowanej przez większość opinii Komitetu.

Gośćmi drugiego dnia sesji byli: Franz Timmermans i Jirki Katainen. Dyskutowano wspólnie program KE na 2017 rok i opinie Komitetu w sprawie: gospodarki dzielenia się, gospodarki opartej na funkcjonalności, wydłużenia działania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych i strategii politycznych UE.

Na zakończenie sesji wręczono nagrody EKES.

Zdjęcia z sesji plenarnej

Przyjęte opinie:
TEN/597 Pakiet lotniczy II
TEN/601 Komunikat w sprawie platform internetowych
TEN/608 Wzmacnianie europejskiego systemu odporności cybernetycznej
INT/803 Normalizacja europejska na 2017 r.
INT/795 Dyrektywa w sprawie praw konsumentów
INT/796 Przepisy UE dotyczące prawa konsumentów i marketingu
INT/811 Dokumenty zawierające kluczowe informacje, dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
INT/793 Komunikat w sprawie gospodarki dzielenia się
INT/784 Gospodarka oparta na funkcjonalności
REX/469 Godne życie: przejście od uzależnienia od pomocy do samodzielności
REX/468 Wzmocnienie dwustronnych stosunków handlowych UE-Turcja i modernizacja unii celnej
ECO/403 Wspieranie innowacyjnych i szybko rozwijających się przedsiębiorstw
ECO/415 Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego na lata 2013-2017 na okres 2018-2020
ECO/404 Odpowiednie ramy dla przejrzystości przedsiębiorstw
ECO/413 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące europejskiego funduszu venture capital (EuVECA) i europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF)
ECO/417 Śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020
ECO/422 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich
ECO/416 Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych
NAT/696 Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 oraz emisji i pochłaniania wynikającego z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF)
NAT/697 Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
NAT/692 Podstawowe czynniki wpływające na WPR po 2020 r.
SOC/539 W kierunku spójnej polityki UE dotyczącej imigracji pracowników w kontekście niebieskiej karty UE
SOC/547 Drugi pakiet dotyczący reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego
SOC/541 Przegląd dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (96/71/WE)

Konfederacja Lewiatan