Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych

W połowie br. uruchomiono Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (dalej: EPPI). Portal ten stanowi element realizacji Planu inwestycyjnego dla Europy, potocznie zwanym Planem Junckera. Celem Portalu EPPI jest umożliwienie szerokorozumianym interesariuszom rynku inwestycyjnego dostępu do danych o projektach planowanych na terenie Unii Europejskiej (zarówno prywatnych jak i publicznych).

Zamieszczenie w EPPI informacji o projekcie pozwala na jego popularyzację wśród szerokiego grona odbiorców oraz pomaga dotrzeć do potencjalnych inwestorów. Umożliwi to również potencjalnym wykonawcom robót budowlanych oraz dostawcom usług i sprzętu na odpowiednie przygotowanie oraz dostosowanie zakresu swoich działań do tych planów, co może mieć przełożenie na wysokość ofert składanych przez te podmioty, a zatem w praktyce może przyczynić się do obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Może to również pomóc w procesie wypracowania montażu finansowego dla tych projektów, gdyż dostęp do powyższej informacji mają także instytucje finansowe.

Cel dla jakiego powołano portal EPPI jest zbieżny z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada rozwój inwestycji w naszym kraju. Jednym z narzędzi jakie stosujemy w tym zakresie jest promowanie polskich planów inwestycyjnych. I właśnie w tym kontekście Portal EPPI daje szereg możliwości w zakresie przygotowania oraz finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów prywatnych.

Portal funkcjonuje na stronie internetowej Komisji Europejskiej, pod adresem: ec.europa.eu/eipp Każde przedsięwzięcie opatrzone jest krótką informacją dot. jego zakresu, głównych założeń, danych finansowych oraz promotora. W ramach portalu publikowane są inwestycje, które spełniają określone przez KE kryteria, m.in.

- ich wartość wynosi co najmniej 10 mln euro, czyli ok 43 mln pln;
- rozpoczęcie projektu przypada na okres 3 lat od momentu jego złożenia do EPPI;
- promotor projektu jest osobą prawną.

W związku z powyższym chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do zgłaszania swoich inwestycji do EPPI. Projekty zgłasza się bezpośrednio do Komisji Europejskiej za pomocą specjalnego formularza w języku polskim, który jest dostępny pod ww. adresem strony internetowej Komisji Europejskiej, jak również na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/europejski-portal-projektow-inwestycyjnych-eppi/ ).

W razie pytań lub wątpliwości w przedmiotowym zakresie prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rozwoju: planinwestycyjny@mr.gov.pl.

Konfederacja Lewiatan