Henryka Bochniarz na posiedzeniu prezydium WRDS w Łodzi

- Rada zyskała kompetencje nie tylko w zakresie prowadzenia i rozwoju dialogu społecznego na poziomie krajowym, ale także na wszystkich szczeblach samorządu - powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Łodzi.

Podczas spotkania podkreślano, że nowatorska ustawa o RDS jest szansą na dobre funkcjonowanie dialogu na szczeblu wojewódzkim. Wskazywano, że w niektórych regionach formułowane są wątpliwości na temat usytuowania WRDS, że to nie marszałek a wojewoda powinien być organizatorem dialogu regionalnego. Zaniepokojenie budzi brak pieniędzy na finansowanie dialogu w regionach. Stąd pomysł budżetowego wsparcia. Także niełatwą sprawą jest większy wpływ WRDS na proces legislacyjny.

- Chcę zintensyfikować współpracę między centralą RDS a regionami, gdzie też powinny powstawać specjalne zespoły problemowe zajmujące się różnych sprawami, np. reformą służby zdrowia, oświaty. Warto też zebrać opinie o Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. RDS powinna również współpracować z organizacjami pozarządowymi - dodała Henryka Bochniarz.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele regionalnych struktur reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych, biorący udział w pracach WRDS. Henryka Bochniarz wskazywała na spotkaniu wyzwania jakie stoją przed dialogiem społecznym w Polsce przed RDS i WRDS. Jednym z kluczowych wyzwań będzie podniesienie jakości dialogu i debat, które muszą przekładać się na decyzje podejmowane przez rząd. Zadeklarowała, że podejmie próbę wypracowania lepszej współpracy z regionami, a pierwszym zadaniem, na którym szczególnie zależy WRDS będzie nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. To dobra i nowatorska ustawa, która buduje dobre fundamenty dla dialogu społecznego.

Za konieczne uznano rozstrzygnięcia m.in. w zakresie:

1.     Usytuowania WRDS

2.     Kompetencji WRDS - problemy proceduralne

3.     Relacji pomiędzy regionami a RDS, relacji pomiędzy zespołami problemowymi

4.     Budżetu na funkcjonowanie WRDS.

 

Prezydent Lewiatana podkreśliła, że planujemy powołanie na szczeblu centralnym zespołu ds. nowelizacji ustawy  i przedstawiła propozycję, aby podobne powstały w regionie. Inne poruszane w trakcie spotkania problemy dotyczące dialogu regionalnego dotyczyły:

Ø Współpracy merytorycznej z zespołami problemowymi RDS (do ustawy należy dopisać rozwiązania proceduralne)

Ø Współpracy RDS z innymi podmiotami, np. NGO'sami.

Obecny na spotkaniu prof. Jacek Męcina dodał, że WRDS ma ogromny potencjał kompetencji - jest to kapitał na rzecz rozwoju regionalnego, musimy tworzyć lepsze warunki dla dialogu w regionie.

Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego, reprezentujący BCC, Zbigniew Żurek wskazał, że nowa ustawa daje większe szanse dla dialogu w regionie. Ustawowy zakres działań jest ogólny.

Waldemar Krenc, Przewodniczący WRDS w Łodzi wskazał, że najważniejszym problemem o wymiarze gospodarczym i społecznym dla regionu są dalsze losy kopalni i złóż węgla brunatnego na potrzeby  energetyki. Planowane są nowe odwierty w gminie Złoczew. Wyraził prośbę, aby temat polityki wydobycia węgla brunatnego oraz dofinansowania gmin w tym zakresie, został poruszony w ramach RDS. Przewodniczący zwrócił też uwagę na problemy z funkcjonowanie misji dobrej woli w kontekście dostępu i finansowania pracy mediatorów, konieczne doprecyzowanie ustawy w tym zakresie.

Podsumowując omówione tematy Henryka Bochniarz podkreśliła, że przez pierwszy rok Rada była raczej recenzentem działań rządu. Teraz musi być proaktywna. W ramach RDS powstaje specjalny zespół ds. SOR. Przewodnicząca RDS wyraziła prośbę, aby podobne działania miały miejsce na szczeblu regionalnym. Oczywiście dla realizacji planów ważne jest odpowiednie finansowanie WRDS (środki na funkcjonowanie, przejazdy, ekspertyzy, itd.).

 

 


Źródło zdjęć: www.lodzkie.pl