Informacja okresowa dot. poziomu bezrobocia w UK

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w IV kw. 2015 r. liczba bezrobotnych spadła o 60 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,69 mln.

Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,42 mln osób, co stanowiło liczbę o 205 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 521 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia wyniósł 74,1%.

 

Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:

•                    liczba osób zatrudnionych na pełen etat wyniosła 22,98 mln (wzrost o 387 tys. w skali roku), zaś zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin 8,43 mln osób (wzrost o 134 tys. w skali roku);

•                    liczba osób bezrobotnych i niepodejmujących starań celem znalezienia zatrudnienia dla grupy wiekowej 16-64 lata (economically inactive) wyniosła 8,88 mln osób, co stanowiło spadek o 88 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu;

•                    przyjmując kryterium zatrudnienia wg płci, poziom zatrudnienia mężczyzn wyniósł 79,2%, a kobiet 69,1% (przy czym poziom zatrudnienia kobiet był najwyższy od momentu prowadzenia tego rodzaju statystyk);

•                    liczba osób prowadzących własną działalność gospodarczą wzrosła o 154 tys., do poziomu 4,66 mln osób;

•                    liczba osób bezrobotnych wśród młodzieży w wieku 16-24 lata wyniosła 622 tys. (przy liczbie 3,96 mln zatrudnionych osób w tym wieku);

•                    w skali roku średni wzrost płac wyniósł 2%.

 

Kwartalny raport dot. poziomu bezrobocia przedstawia takżę informacje nt. obcokrajowców zatrudnionych w UK. Urząd statystyczny dokonuje rozróżnienia w oparciu o kraj urodzenia i posiadane obywatelstwo (w skali roku na 1,84 mln pracowników w UK przyjmujących brytyjskie obywatelstwo, 1,78 mln stanowili obywatele spoza UE, a jedynie 64 tys. - obywatele UE).  

Przyjmując kryterium obywatelstwa, w IV kw. ub. r. liczba obcokrajowców zatrudnionych w UK wzrosła w skali roku o 254 tys. (tj. o 8,6%) i wyniosła 3,21 mln osób, z czego 2,03 mln stanowili obywatele UE27 (państwa UE bez UK), a 1,18 mln obywatele państw spoza UE. Roczny wzrost zatrudnienia obcokrajowców (254 tys.) był nieznacznie niższy od wzrostu zatrudnienia obywateli UK (278 tys.), przy czym z grona tego 215 tys. osób stanowili obywatele UE, a jedynie 38 tys. obywatele spoza państwa UE.


Analizując dane dot. zatrudnienia obywateli UE warto wskazać, że większy roczny wzrost odnotowano w stosunku do obywateli państw UE14 (12,1%) niż UE8 (8,1%). Jednak najwyższy roczny wzrost zatrudnienia odnotowano w stosunku do obywateli państw UE2 (30,9%).

W licznych komentarzach prasowych wskazuje się, że w trakcie blisko dwóch dekad udział obcokrajowców w brytyjskim rynku pracy wzrósł z 3,8% do 10,2% ogółu pracowników UK. Równocześnie nie tylko środowiska eksperckie, ale też i rządowe agendy podkreślają, że w celu zapewnienia stabilności finansów publicznych, UK potrzebuje stałego napływu pracowników zagranicznych.

Oprac. Ambasada RP w Londynie