Konsultacje - zmiana ustawy Kodeks cywilny (druk senacki 152)

Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk senacki 152).


Projekt dotyczy art. 6471 Kodeksu cywilnego, zmieniając jego treść tak, aby przepis jednoznacznie przesądzał, iż inwestor ponosi z wykonawcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, pod warunkiem wyrażenia przez inwestora pisemnej zgody na zawarcie dalszej umowy między wykonawcą a podwykonawcą. Jeśli mają Państwo uwagi do tego projektu, bardzo proszę o ich przesłanie do 20 maja na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl."

PROJEKT