Lewiatan ocenia pierwszy rok rządu

W pierwszym roku działalności rząd sprawnie wykorzystał ostatnie środki unijne z poprzedniego budżetu, wprowadził zmiany podatkowe wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw czy korzystny dla firm pakiet deregulacyjny. Z drugiej strony proponuje drakońskie kary w prawie podatkowym, poparł prezydencki projekt ustawy obniżający wiek emerytalny, dotował trwale nierentowne kopalnie i forsuje reformę edukacji, która odwraca uwagę od kluczowej zmiany w szkolnictwie zawodowym - uważa Konfederacja Lewiatan.

Zgadzamy się z twierdzeniem zawartym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, że dla szybkiego i długotrwałego wzrostu gospodarki niezbędne jest zwiększenie inwestycji i ich efektywności. Dodatkowo zwracamy uwagę na potrzebę wzmocnienia etosu pracy. Wzrost inwestycji i wzmocnienie etosu pracy są niezbędne dla zwiększenia zatrudnienia i produktywności, podniesienia standardu życia i wzmocnienia naszego państwa na arenie międzynarodowej. Niestety, duża część działań rządu w pierwszym roku może przynieść skutek odwrotny.

Pozytywnie oceniamy:
- Aktywne uczestnictwo członków rządu w pracach Rady Dialogu Społecznego.

- Sprawne wykorzystanie ostatnich środków unijnych z poprzedniego siedmioletniego budżetu.

- Nowelę prawa zamówień publicznych (czekamy na więcej).

- Zmiany podatkowe wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw (podniesienie ulg podatkowych związanych z wydatkami na B+R, zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, wydłużenie okresu rozliczania kosztów działalności B+R, zwroty gotówkowe dla nowo powstałych firm prowadzących działalność B+R).

- Projekt rządowy pakietu deregulacyjnego zawierającego 40 zmian obniżających koszty administracyjne prowadzenia działalności gospodarczej.

- Projekt pakietu ustaw ułatwiający dochodzenie wierzytelności.

- Projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego ograniczający nadmierny formalizm i przewlekłość procedur administracyjnych.

- Rezygnację z drastycznej podwyżki cen wody.

- Zmiany w Kodeksie Pracy służące likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki, a także minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

- Planowane głębokie i horyzontalne zmiany w prawie pracy przygotowywane przez Komisję Kodyfikacyjną, która składa się z wybitnych prawników o różnych poglądach oraz z przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Miniony rok przyniósł też działania w polityce gospodarczej i legislacji, które, zdaniem Lewiatana, zwiększają ryzyko i koszty działalności gospodarczej.
Negatywnie oceniamy:

- Dotowanie trwale nierentownych kopalń i nadmiernie rozdrobnionych gospodarstw rolnych kosztem pozostałych sektorów gospodarki.

- Lekceważenie interesów mniejszościowych akcjonariuszy w spółkach z udziałem państwa, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania kapitału i podważa zaufanie do giełdy.

- Drakońskie zmiany w prawie podatkowym, które mają służyć ograniczeniu luki podatkowej. Konfiskata rozszerzona, kara do 25 lat więzienia za oszustwa i błędy podatkowe oraz sięgające 100% wysokości podatku sankcje za zaniżenie podatku VAT, przy nieprecyzyjnych przepisach, grożą nadużyciami i nieodwracalnymi w skutkach pomyłkami.

- Poparcie przez rząd prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny z równoczesnym podwyższeniem minimalnych emerytur i rent. To osłabi aktywność zawodową i pogłębi deficyt finansów publicznych.

- Podwyższenie o 8% minimalnego wynagrodzenia, co w połączeniu ze wzrostem zasiłków i minimalnych emerytur i rent prowadzi do presji płacowej, wyższych kosztów pracy (wzrost produktywności dzisiaj to tylko 3%).

- Reformę edukacji, która odwraca uwagę od kluczowej reformy szkolnictwa zawodowego.

- Restrykcyjne podejście organów regulacyjnych do alternatywnych wobec papieru form komunikacji, określanych jako trwały nośnik.

- Drastyczne i nieuzasadnione ograniczenie obrotu gruntami rolnymi zmniejszy swobodę inwestowania w nieruchomości rolne przedsiębiorcom nie będącym rolnikami.

- Uchwalenie podatku od sprzedaży detalicznej oraz popieranie przez rząd projektu zakazującego handlu i usług w niedziele, co spowoduje zamrożenie kapitału inwestycyjnego i obrotowego przez 45 dni w roku.

- Powrót do pomysłu budowy dużych elektrowni opartych na węglu, zapowiedź renacjonalizacji sektora wytwarzania, brak decyzji o długookresowym wsparciu dla wysokosprawnych elektrociepłowni, mimo że obecny system wygasa w 2018 roku i zmniejszenie obowiązkowych limitów zakupu energii ze źródeł odnawialnych, co skutecznie wstrzymało inwestycje w niskoemisyjne źródła.

- Zmiany w opiece zdrowotnej eliminujące inwestorów prywatnych: wprowadzenie zakazu komercjalizacji i prywatyzacji szpitali, nieuwzględnienie prywatnych placówek w projektowanej sieci szpitali, uniemożliwienie prywatnym podmiotom świadczenia usług ratownictwa medycznego.

- W ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych skoncentrowano się nadmiernie na ograniczeniach i sankcjach, pomijając postulowane przez pracodawców pozytywne zmiany, nastawione na podniesienie jakości pracy tymczasowej. Rząd nie zdecydował się ani na wprowadzenie rozwiązań służących gwarancjom wypłaty wynagrodzeń, ani na mechanizm promujący zatrudnienie na umowę o pracę, zamiast zlecenia.

Konfederacja Lewiatan