Lewiatan popiera propozycje KE w sprawie unii energetycznej

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła propozycje Komisji Europejskiej, dotyczące opracowania i systematycznej aktualizacji krajowych planów odnoszących się do realizacji celów unii energetycznej.

Podsumowanie obecnego etapu realizacji celów unii energetycznej oraz przedstawienie wstępnego harmonogramu przyszłych działań w tym obszarze wskazuje na konsekwencję zarówno Komisji Europejskiej, jak i krajów członkowskich w realizacji celów unii energetycznej. Ambitny plan działań legislacyjnych nada dodatkowy impuls dla realizacji tych celów.

- Długoterminowe plany państw członkowskich, zaakceptowane przez Komisję Europejską ułatwią przedsiębiorstwom energetycznym wdrażanie polityki inwestycyjnej uwzględniającej interesy pastw, a także realizującej cele unii energetycznej wynikające z polityki klimatyczno-energetycznej UE. Plany te staną się ważnym elementem wizji modernizacji i przekształcania sektora energetycznego oraz bazą dla mechanizmów wyznaczających ramy ekonomiczne kapitałochłonnych inwestycji - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Dla przedsiębiorstw ciepłowniczych szczególne znaczenie ma zapowiedź opublikowania w 2016 roku strategii dotyczącej ciepła i chłodu, a także nowelizacji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Jak podkreślono w komunikacie KE, sektor ogrzewania i chłodu odpowiada za największe zużycie energii w UE, dlatego też ważne jest, aby zaspokajanie zapotrzebowania na ciepło i chłód było realizowane przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych technologii.

Konfederacja Lewiatan podziela pogląd KE zgodnie z którym państwa członkowskie powinny nadal popierać rozwój technologii wytwarzania ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji (CHP) oraz wykorzystania wysokosprawnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Tego typu rozwiązania pozwalają na najbardziej efektywne wykorzystanie paliw, ograniczenie redukcji CO2 oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń z tzw. niskiej emisji.

Kogeneracja ma ogromny potencjał w zakresie realizacji celów dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Potencjał ten należy w pełni wykorzystać. Kogeneracja daje również możliwość wykorzystania synergii pomiędzy sektorem ciepłowniczym oraz sektorem elektroenergetycznym, w szczególności przy wykorzystaniu akumulatorów ciepła. Lokalne systemy ciepłownicze oparte o źródła kogeneracyjne poprawiają stabilność pracy systemu elektroenergetycznego generując energię w wielu rozproszonych źródłach energii a ponadto mogą wspierać system energetyczny w okresach wzmożonej zmienności pracy źródeł odnawialnych.

Konfederacja Lewiatan uważa również, że należy dążyć do podniesienia efektywności wykorzystania energii w budynkach, w szczególności z uwzględnieniem istotnej roli odnawialnych źródeł energii. W tym obszarze konieczne jest jednak rozróżnienie sytuacji w której budynki znajdują się w obszarach miejskich na których można wykorzystać potencjał efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych (w tym wykorzystujących biomasę) oraz sytuacji w których budynki są częścią zabudowy rozproszonej. O ile dla zabudowy mniej zintegrowanej optymalnym rozwiązaniem są rozproszone źródła energii, o tyle dla obszarów miejskich korzystniejszym rozwiązaniem są efektywne energetycznie systemy ciepłownicze. Wytyczne dotyczące krajowych planów w zakresie energii i klimatu powinny uwzględniać tę relację.

Konfederacja Lewiatan podziela obawy Komisji Europejskiej, że Polska może nie wykonać celu 15 proc. udziału energii z odnawianych źródeł w całkowitym końcowym zużyciu energii w 2020 roku. Niezbędne są więc zdecydowane działania w ramach Planu A tj. przyspieszenia produkcji energii elektrycznej z OZE, wykorzystania ekologicznych paliw w transporcie oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, szczególnie w budownictwie. Równolegle rząd powinien opracować Plan B, wykonania części celu poprzez zakup zielonej energii od krajów, które swoje cele realizują z nadmiarem.

Konfederacja Lewiatan