Polska Rada Przedsiębiorczości o przyszłości Unii Europejskiej

Obywatele Wielkiej Brytanii, po 43 latach obecności we wspólnotowych strukturach, opowiedzieli się w powszechnym referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej. Szanując decyzję Brytyjczyków, obywateli kraju o tak głęboko zakorzenionej demokracji, z gospodarką i strukturą finansową światowego mocarstwa, jako polscy pracodawcy i przedsiębiorcy wyrażamy żal z powodu ich decyzji, ale jednocześnie wskazujemy jej przyczynę - ogromny kryzys zaufania do instytucji europejskich w wielu państwach. Apelujemy o podjęcie szerokiej debaty włączającej wszystkie kraje i ich obywateli w dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej.

Wynik referendum już spowodował straty dla obu stron, będzie je generował także w przyszłości. Uzmysłowił także konieczność odbudowania tożsamości europejskiej - wielonarodowej wspólnoty uznającej odrębność jej członków, lecz działających razem na rzecz Unii. Referendum wywołało najpoważniejszy kryzys w historii Unii Europejskiej, ale pokazało jego źródło. Odzyskanie zaufania jest konieczne, aby Unia ponownie była postrzegana przez Europejczyków jako ich organizacja.

* * * * *

W obliczu kryzysu wartości Unii Europejskiej, zagrożenia dla siły gospodarczej i społecznej Europy i jej konkurencyjności w globalnym świecie, pracodawcy i przedsiębiorcy powinni aktywnie angażować się w ciągłe poprawianie i rozwijanie projektu europejskiego.

Odpowiedzią na „Brexit" nie powinny być jedynie hasła odgórnej, jeszcze większej integracji, bez uwzględniania głosu obywateli. To droga do pogłębiania kryzysu. Propozycje i rozwiązania, które będą przedstawiane w debacie, nie mogą ignorować partnerów społecznych i konsultacji z tymi, którzy tworzą dobrobyt, miejsca pracy i odpowiadają za spokój społeczny. Wynik referendum w Wielkiej Brytanii, ale także wcześniejszego w Holandii i rosnące nastroje nacjonalistyczne w wielu miejscach Europy, pokazują, że ogromny nacisk musimy położyć na edukację Europejczyków, wsłuchiwanie się w nastroje w poszczególnych krajach, konsekwentne wskazywanie pozytywnych efektów integracji europejskiej, ciągłą komunikację z obywatelami dla lepszego rozumienia zagrożeń i wyzwań stojących przed Europą.

Rozwiązanie kryzysu europejskiej wspólnoty wymaga partnerskiego dialogu z pracodawcami i przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, z organizacjami pozarządowymi. Trzeba pełniejszego wypełnienia dobrymi praktykami istniejących zapisów Traktatu  wzmacniających „unijne społeczeństwo obywatelskie". Artykuł 11 ust. 1 Traktatu UE określa, że „za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii". Ustęp 2 stanowi, że instytucje unijne utrzymują „otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim".  To także nasza odpowiedzialność.  Przyszłość Unii zależy nie  tylko od polityków, ale również od naszych postaw i zaangażowania na rzecz wspólnej Europy.

Trzeba działać natychmiast. Wzywamy unijnych decydentów do wsłuchania się w te głosy obywateli, które pokazują drogi wyjścia z kryzysu i rozpoczęcia otwartego dialogu na temat przyszłości Unii: stabilnej, konkurencyjnej i bezpiecznej. Zwiększajmy codzienną partycypację obywateli, to buduje w ludziach odpowiedzialność, lojalność i zaufanie. Wspólnie kreślmy odważne cele i strategie ich osiągania.

Zwracamy się do wszystkich partnerów społecznych - organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, a także do organizacji pozarządowych - o  zaangażowanie w budowanie przyszłości Unii Europejskiej.   


Polska Rada Przedsiębiorczości