Polskie cementownie narażone na nieuczciwą konkurencję

Gwałtownie rośnie do naszego kraju import cementu spoza Unii Europejskiej przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości eksportu polskich firm. Branża cementowa coraz bardziej boryka się, na rynkach polskim i zagranicznym, z nieuczciwą konkurencją. Przez co słabnie pozycja naszych cementowni - alarmuje Konfederacja Lewiatan.

- Firmy białoruskie zwiększają skokowo sprzedaż cementu do Polski. Jednocześnie Białoruś blokuje administracyjnie dostęp do swojego rynku. Administracyjne ograniczenia wprowadzono też w eksporcie cementu do Rosji, gdzie od marca 2016 r., wymaga się nowych krajowych certyfikatów, których nie wydaje się firmom importującym cement z Polski - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Faktycznie władze rosyjskie poprzez nowy system kontroli jakości cementu oraz nieformalne zakazy wydawania certyfikatów na importowany do Rosji cement od 7 marca:
- doprowadziły do nagłej utraty kontrahentów i znacznych ilości cementu przez producentów z Polski i innych krajów UE, eksportujących cement do Rosji;
- podkopały całkowicie zaufanie rynku rosyjskiego do stabilności źródeł cementu z importu;
- wzmocniły lokalnych rosyjskich producentów cementu w tym firmę Eurocement, która kontroluje Sojuzcement (organizację branżową przemysłu cementowego w Rosji). Sojuzcement wydaje akredytacje dla firm wydających nowe certyfikaty jakościowe na cement, które wykonują instrukcje Sojuzcement, pod groźbą utraty akredytacji.

Zdaniem Lewiatana, od wejścia w życie nowych wymagań certyfikacyjnych w Rosji tj. od 7 marca 2016 do 6 maja 2016, nowe certyfikaty na cement w liczbie 278 otrzymało 51 producentów z Rosji oraz 3 producentów z Białorusi. Pozostali zagraniczni producenci oraz importerzy zagranicznego cementu nie dostali żadnego certyfikatu, pomimo wielu prób ich uzyskania. Świadczy to o celowej dyskryminacji producentów z UE, w tym z Polski.

Przemysł cementowy w Polsce tworzy 13 zakładów zlokalizowanych na terenie 7 województw: lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Branża cementowa bezpośrednio zatrudnia około 4 tysięcy osób, ale łącznie generuje około 25 tysięcy miejsc pracy. Rocznie producenci cementu odprowadzają do budżetu prawie 1,5 mld złotych podatków. Dzięki branży cementowej rozwija się także Polska lokalna. Cementownie zlokalizowane są zwykle w sąsiedztwie złóż kamienia wapiennego, które znajdują się w małych miejscowościach. Dla macierzystych gmin cementownie, poprzez płacenie podatku od nieruchomości oraz wnoszenie opłat koncesyjnych, są źródłem znaczących wpływów budżetowych. Wpływy z tych podatków pozwalają gminom na realizację zadań związanych z rozbudową infrastruktury, rozwój kultury, sportu i rekreacji.

Polskie cementownie, dzięki znaczącym inwestycjom należą do najbardziej konkurencyjnych w Europie. Wydatki na inwestycje w przemyśle cementowym w Polsce wynoszą ok. 10 mld złotych. Niestety na skutek zaistniałej sytuacji nastąpiło znaczące pogorszenie pozycji konkurencyjnej polskiego cementu oraz powstało wysokie ryzyko pogorszenia poziomu życia dziesiątek tysięcy gospodarstw domowych oraz całych społeczności lokalnych.

Konfederacja Lewiatan