Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

7 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli Konfederacji Lewiatan. Partnerzy społeczni wspólnie z rządem zdecydowali o powołaniu doraźnego zespołu problemowego, który ma zająć się pracą nad projektami ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Konfederacja Lewiatan liczy na możliwość realnego wpływu na te projekty i dostosowanie ich do praktyki gospodarczej i interesów przedsiębiorców.

Ponadto związki zawodowe i organizacje pracodawców przyjęły wspólne stanowiska w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego oraz w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz niektórych innych ustaw, tzw. stawka godzinowa od umów zleceń i świadczenia usług. W tym drugim przypadku chodziło o uzgodnienie zmian w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.03.br. Przede wszystkim przesunięto termin wejścia w życie stawki do 1 stycznia 2017 r.

Ponadto z obowiązku tego wyłączono te podmioty, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie realizacji zlecenia lub świadczenia usług oraz pobierających wynagrodzenie oparte na systemie prowizyjnym. Ponadto spod reżimu ustawy wyłączeni zostaną ci, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi osobiście, ale zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców. Uzgodniono także przepisy przejściowe, które pozwolą dostosować umowy w toku, zwłaszcza w systemie zamówień publicznych do wejścia w życie tych zmian. Przyjęcie tych uzgodnień pozwoli uporządkować rynek pracy, ograniczyć zjawisko zaniżania wynagrodzeń w celu optymalizacji kosztów pracy, ale jednocześnie dają przedsiębiorcom czas i możliwość dostosowania się do tej rewolucyjnej zmiany.

Na posiedzeniu wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił założenia swojego programu gospodarczego, który później był przedmiotem dyskusji.
Wiesław Janczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów zapowiedział, że w przyszłym tygodniu będą przedstawione dwa projekty ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Będą to dwa warianty tej regulacji, które będą równolegle poddane konsultacjom społecznym.

Konfederacja Lewiatan