Przedsiębiorcy nie powinni nieodpłatnie udostępniać danych

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o policji Zgodnie z nią także przedsiębiorcy świadczący usługi drogą elektroniczną będą musieli nieodpłatnie udostępniać dane. Konfederacja Lewiatan uważa, że to złe rozwiązanie i apeluje do senatorów o zmianę tego przepisu.

- Jako organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na koszty dla firm związane z przyjęciem ustawy. Podnosiliśmy konieczność uwzględnienia możliwości przedsiębiorców w realizacji nowych obowiązków. Przede wszystkim postulowaliśmy, aby nie wprowadzać obowiązku nieodpłatnego udostępniania danych przez przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną. O ile ustawy Prawo telekomunikacyjne i Prawo pocztowe stanowią wprost, że operatorzy udostępniają wskazane w ustawach dane nieodpłatnie, brak było dotychczas takiego przepisu w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, usługodawcy „internetowi" mogli za przekazanie służbom danych uzyskać zwrot związanych z tym kosztów. Co istotne, wprowadzenie przez niektóre firmy takiej praktyki doprowadziło do zmniejszenia liczby zapytań policji i innych służb. Takie rozwiązanie było więc korzystne także dla prywatności obywateli, bo zniechęcało do pobierania danych „na zapas". Ten postulat nie został uwzględniony przez Sejm - mówi Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Inną kwestią, na którą Konfederacja Lewiatan zwracała uwagę podczas posiedzeń komisji sejmowej, która zajmowała się ustawą, był wprowadzony ustawą obowiązek zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez policję kontroli operacyjnej. Dla usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną, często małych firm, jest to nowy obowiązek. Uwaga Lewiatana została częściowo uwzględniona. Ustawa przyjęta przez Sejm ogranicza zakres tego obowiązku wobec mikro i małych przedsiębiorstw.

- Postulowaną zmianę, dotyczącą niewprowadzania obowiązku nieodpłatnego udostępniania danych przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną, nadal może przyjąć Senat, którego posiedzenie zaplanowano na 28 i 29 stycznia - dodaje Magdalena Piech.

Konfederacja Lewiatan