RDS - pracownicy i pracodawcy przeciwni zmianom w Funduszu Pracy

Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu 14 lipca 2016 r. przyjęła Uchwałę nr 14, stanowisko strony pracowników i pracodawców  w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego nie zgadzają się na wykorzystywanie środków Funduszu Pracy do realizacji celów niezwiązanych bezpośrednio z aktywnym przeciwdziałaniem bezrobociu oraz łagodzeniem jego skutków, które powinny być finansowane z innych źródeł. Strony sprzeciwiają się w szczególności rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, które przewidują, że począwszy od 2017 r. koszty staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej będą pokrywane z Funduszu Pracy.

Takie rozwiązanie obowiązuje już od 2009 r., jednak jak dotąd nie miało ono stałego charakteru. Zostało ono wprowadzone doraźnie w ramach działań oszczędnościowych sektora finansów publicznych. W ocenie Stron stosowanie takiej praktyki nie ma jednak odpowiedniego uzasadnienia merytorycznego.


Pełna treść Uchwały Nr 14