Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu osób prawnych w UE

Wprowadzenie obligatoryjnej wspólnej podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw działających transgranicznie w Unii Europejskiej, oraz prawdopodobnie późniejsze - z uwagi na brak konsensusu wśród państw członkowskich UE - wdrożenie obligatoryjnej konsolidacji podstaw opodatkowania w ramach grup kapitałowych to dobre rozwiązania, jednak zbyt ogólna regulacja może rodzić problemy z implementacją do systemów krajowych - uważa Rada Podatkowa Konfederacja Lewiatan.

Taką opinię Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan zawarła w uwagach do projektów dyrektyw Rady Europejskiej: w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych [COM(2016) 685 „Dyrektywa CCTB"] oraz w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych [COM(2016) 683, „Dyrektywa CCCTB"]. Uwagi stanowią głos biznesu w tworzeniu stanowiska Rządu RP.

Proponowane dyrektywy wprowadzą istotne, często wręcz rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu osób prawnych w poszczególnych państwach członkowskich UE (choćby z uwagi na konieczność wbudowania dodatkowego modelu opodatkowania w dotychczasowe systemy podatku dochodowego od osób prawnych w poszczególnych jurysdykcjach).

- Przepisy wprowadzające ujednolicone zasady dotyczące ustalania podstawy opodatkowania na poziomie europejskim oceniamy pozytywnie. Spójne zasady opodatkowania w ramach CCCTB/CCTB pomogłyby w rozwiązaniu problemu podwójnego nieopodatkowania będącego przejawem agresywnego planowania podatkowego, jednocześnie eliminując sytuacje podwójnego opodatkowania w ramach UE. Wdrożenie dyrektyw CCTB/CCCTB (zwłaszcza dyrektywy CCTB) może zmniejszyć koszty administracyjne obliczania i poboru podatków ponoszone przez przedsiębiorstwa działające na kilku krajowych rynkach UE, ponieważ pozwoliłoby im na stosowanie jednolitych zasad opodatkowania we wszystkich krajach UE - mówi Adam Soska, przewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Nie można jednak zapominać o istotnych negatywnych efektach wprowadzenia dyrektyw, które wystąpią zarówno na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, jak i na poziomie krajów członkowskich.

Niestety, dyrektywa CCTB jest zbyt ogólna i zawiera, zbyt wiele obszarów, które budzą duże wątpliwości interpretacyjne, co może rodzić problemy choćby z ich jednolitą implementacją do porządków prawnych krajów członkowskich UE. Ponadto zaproponowany projekt nie zawiera przepisów, które uwzględniałyby specyfikę różnych branż (w tym w szczególności branży finansowej), co dodatkowo zwiększa wątpliwości.

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wprowadzenie CCCTB/CCTB, będą musiały, praktycznie z dnia na dzień, całkowicie zmienić metodologię stosowaną do obliczania kwoty należnego podatku dochodowego. W wielu przypadkach będzie to wiązać się z koniecznością wymiany lub aktualizacji stosowanych przez przedsiębiorstwa narzędzi informatycznych. W tym kontekście postulat Komisji, aby stosowanie CCCTB było obowiązkowe, należy ocenić zdecydowanie negatywnie.

Wśród przedsiębiorców istnieje również obawa, że rozwiązania w zakresie ustalania podstawy opodatkowania w ramach CCTB będą dążyły do dalszego jej poszerzenia poprzez harmonizację do najbardziej restrykcyjnych zasad, równanie do wspólnego - najmniej korzystnego dla przedsiębiorców - mianownika. Stąd też propozycje Komisji mogą znaleźć poparcie przedsiębiorców, pod warunkiem jednak że w ramach CCTB zostaną zastosowane najlepsze praktyki w kwestii ustalania podstawy opodatkowania, a nie głównie te restrykcyjne lub bardzo skomplikowane, prowadzące do istotnych wątpliwości lub utrudnień w procesie kalkulacji podatku.

Pracodawcy są też zaniepokojeni brakiem rzetelnego szacowania skutków regulacji zwłaszcza w zakresie wpływu relacji gospodarczych z krajami spoza Unii Europejskiej, jak również w zakresie konkurencji „wewnętrznej" między dotychczasowymi modelami podatku dochodowego od osób prawnych w państwach członkowskich a opodatkowaniem na gruncie CCTB/CCCTB. Przed dalszym procedowaniem nad ich przyjęciem w proponowanym kształcie należy takie analizy przeprowadzić na poziomie poszczególnych państw członkowskich, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na gospodarki krajowe oraz na pozycję konkurencyjną Unii Europejskiej w świecie.

Konfederacja Lewiatan