Rząd uznał argumentację Lewiatana w sprawie podatku od handlu

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Przyjęta zmiana przewiduje, iż ustawa będzie miała zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, potrzeba zmiany ustawy wynika z decyzji Komisji Europejskiej o wszczęciu wobec Polski postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a proponowany okres, w którym ustawa nie będą stosowana, pozwoli Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję w tej sprawie.


Najważniejszą konsekwencją przyjętego przez rząd projektu jest zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej od przychodów osiągniętych w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., a także wyłączenie obowiązku składania miesięcznych deklaracji podatkowych za te okresy.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż wczorajsza decyzja Rady Ministrów nie rozwiązuje całkowicie problemu związanego z poborem podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt musi bowiem trafić do Sejmu i przejść cały proces legislacyjny, a obowiązująca ustawa nakłada obowiązek poboru podatku i złożenia stosownej deklaracji, za przychody osiągnięte od dnia 1 września br., do dnia 25 października br.

W związku z tym 17 października br. do podpisu Ministra Rozwoju i Finansów został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Projektowane rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej od przychodów osiągniętych w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów chce w ten sposób rozwiązać problem związany z obowiązkiem poboru podatku do czasu uchwalenia nowelizacji ustawy.

Konfederacja Lewiatan opiniując projekt rozporządzenia wyraźnie wskazywała, iż przewidziane w jego treści zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej nie jest jednoznaczne ze zwolnieniem podatników z obowiązku obliczania podatku oraz składania stosowanych deklaracji. Zgodnie bowiem z art. 59 Ordynacji podatkowej zaniechanie poboru jest formą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, aby jednak dokonać zaniechania poboru musi wcześniej istnieć zobowiązanie podatkowe (obowiązek zapłaty podatku). Zobowiązanie powstaje w momencie złożenia deklaracji na ten podatek (tzw. samoobliczenie podatku), natomiast aby złożyć deklarację trzeba prowadzić wcześniej ewidencje. Wskazywaliśmy, iż obowiązki związane z ustaleniem podstawy opodatkowania wymagać będą dużego zaangażowania pracy oraz poniesienia istotnych kosztów.

Podjęcie przez rząd inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wskazuje, iż przyjęto naszą argumentację w tym zakresie. Uznano bowiem, iż samo wstrzymanie poboru podatku w drodze rozporządzenia nie rozwiąże innych problemów związanych z obowiązującą ustawą, m.in. w kwestii obliczania podatku i składania stosownych deklaracji.

Konfederacja Lewiatan